Lý thuyết, bài tập tương lai tiếp diễn từ cơ bản Đến nâng cao (Đáp Án chi tiết)

-

các bài tập luyện thì sau này tiếp tục bao gồm câu trả lời

*
*

Thì tương lai tiếp tục đã được Cửa Hàng chúng tôi thân tặng chúng ta trong số những câu chữ học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, để giúp các bạn học tập giờ Anh nkhô cứng hơn với công dụng rộng, chúng tôi giúp các bạn gần như tư liệu tiếng Anh bắt đầu về thì sau này tiếp tục – bài xích tập thì tương lai tiếp tục bao gồm đáp án.

Bạn đang xem: Lý thuyết, bài tập tương lai tiếp diễn từ cơ bản Đến nâng cao (Đáp Án chi tiết)

Những bài xích tập thì tương lai tiếp nối này vẫn củng cố kỉnh kiến thức và kỹ năng giờ Anh về thì tương lai tiếp nối cho mình.

Những bài tập thì tương lai tiếp nối gồm đáp án

Đối với bài tập giờ Anh về thì sau này tiếp tục này chúng ta hãy chăm chú đến những ngữ pháp cùng cách thực hiện của thì cũng giống như phần nhiều tín hiệu phân biệt nhé.

Bài 1: Cho dạng đúng của đụng từ vào ngoặc.

They are staying at the khách sạn in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietphái mạnh.When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.My parents (visit) Europe at this time next weekDaisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.At 8 o’clochồng this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.She (play) with her son at 7 o’cloông chồng tonight.He (work) at this moment tomorrow.They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

Bài 2: Put the verb into lớn the correct size, will be (do)ing or will have sầu (done)

1.Don’t phone between 7 và 8. We’ll be having (we/have) dinner then.

2.Phone me after 8 o’clochồng. ……………… (we/finish) dinner by then.

3.Tomorrow afternoon we’re going to lớn play tennis from 3 o’cloông xã until 4.30. So at 4 o’clock, ………………. (we/play) tennis.

4.A:Can we meet tomorrow?

B:Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).

5.B has to go khổng lồ a meeting which begins at 10 o’cloông xã. It will last about an hour.

A:Will you be không tính tiền at 11.30?

B:Yes, ………….. (the meeting/end) by then.

6.Ben is on holiday và he is spending his money very quickly. If he continues like this, ……….. (he/spend) all his money before the kết thúc of his holiday.

7.Do you think ……. (you/still/do) the same job in ten years’ time?

8.Lisa is from Nem Zeal&. She is travelling around Europe at the moment. So far she has travelled about 1,000 miles. By the over of the trip, ……(she/travel) more than 3,000 miles.

9.If you need lớn liên hệ me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.

A:………….. (you/see) Luara tomorrow?

B:Yes, probably. Why?

A:I borrowed this CD from her. Can you give sầu it back khổng lồ her?

Bài 3: Answer the questions below.

1.What a mess! We _____ up here for hours.

A.will clear

B.will be cleaning

2.Next Saturday at this time, we _____ on the beach in Mexiteo.

A.will relax

B.will be relaxing

3.You ____ your homework before you go out tonight.

A.will finish

B.will be finishing

4.If you need help finding a new job, I ____ you.

A.will be helping

B.will help

5.If you need to lớn reach us, we ____ at the Fairmont Hotel that time.

A.will stay

B.will be staying

6.We ____ you as soon as we arrive in Paris.

Xem thêm: Ai Là Người Giàu Nhất Thế Giới Năm 2020, Ai Là Người Giàu Nhất Thế Giới Hiện Nay

A.will call

B.will be calling

7.You _____ yourselves in the Caribbean, while we’re stuck here in Thành Phố New York with this cold weather!

A.will be enjoying

B.will enjoying

8.Susan _____ credit card payments until her debt is all paid off.

A.will be making

B.will make

9.Please leave sầu the dishes. I ____ them tomorrow.

A.will be doing

B.will do

10.While you’re in the kitchen preparing snacks, Jyên and Jeff _____ the SuperBowl.

A.will watch

B.will be watching

Bài 4: Complete these sentences using the future continuous tense.

This time next year I (live)______ in London.At 8PM tonight I (eat)_________ dinner with my family.They (run)________ for about four hours. Marathons are incredibly difficult!Unfortunately, I (work)______ on my essay so I won’t be able khổng lồ watch the match.She (study)_________ at the library tonight.(you/wait)______ at the station when she arrives?I (drink)_________ at the pub while you are taking your exam!(she/visit)________ her Grandmother again this week?At 3PM I (watch)__________ that movie on channel four.(they/attend)____________ your concert next Friday? It would be lovely khổng lồ see them.

Bài 5: Using the words in parentheses, complete the text below with simple future or future continuous tense.

I.

Sandra: Where is Tyên ổn going lớn meet us?

Marcus: He (wait)____1___ for us when our train arrives. I am sure he (stand)___2___ on the platform when we pull inkhổng lồ the station.

Sandra: And then what?

Marcus: We (pick)___3_______ Michele up at work.

II.

Samantha: Just think, next week at this time, I (lie)_____4_____ on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais & eating pinehãng apple.

Darren: While you are luxuriating on the beach, I (stress)_____5____ out over this kinh doanh project. How are you going lớn enjoy yourself knowing that I am working so hard?

Samantha: I ‘ll manage somehow.

Darren: You’re terrible. Can’t you take me with you?

Samantha: No. But I (send)____6_____ you a postthẻ of a beautiful, White s& beach.

Darren: Great, that (make)_____7_____ me feel much better.

Đáp án bài xích tập thì tương lai tiếp diễn

Bài 1:

They are staying at the khách sạn in London. At this time tomorrow, they (travel) in Vietphái mạnh.

– will be travelling (Họ đã nghỉ ngơi hotel làm việc Luân Đôn. Vào thời điểm đó ngày mai bọn họ vẫn vẫn đi du ngoạn ngơi nghỉ toàn quốc.)

When they (come) tomorrow, we (swim) in the sea.

– come – will be swimming (Lúc họ cho sau này, Cửa Hàng chúng tôi đang đang tập bơi trên biển khơi.)

My parents (visit) Europe at this time next week

– will be visiting (Bố bà bầu tôi sẽ đang thăm viếng Châu Âu vào thời đặc điểm này tuần cho tới.)

Daisy (sit) on the plane at 9 am tomorrow.

– will be sitting (Daisy sẽ đang ngồi bên trên thiết bị bay vào khoảng 9h sáng sủa tương lai.)

At 8 o’clochồng this evening my friends and I (watch) a famous film at the cinema.

– will be watching (Vào lúc 8h về tối từ bây giờ các bạn tôi cùng tôi vẫn xem một bộ phim khét tiếng tại rạp chiếu phim.)

She (play) with her son at 7 o’clochồng tonight.

– will be playing (Cô ấy sẽ đang đùa với nam nhi của cô ý ấy vào khoảng 7h về tối nay.)

He (work) at this moment tomorrow.

– will be working (Anh ấy đang đã thao tác làm việc vào thời đặc điểm này ngày mai.)

They (make) their presentation at this time tomorrow morning.

– will be making (Họ sẽ vẫn bộc lộ vào thời điểm đó sáng mai sau.)

Bài 2:

2.We’ll have finished

3.we’ll be playing

4.I’ll be working

5.the meeting will have ended

6.he’ll have spent

7.you’ll still be doing

8.she’ll have sầu travelled

9.I’ll be staying

10.Will you seeing

Bài 3:

1.B. will be cleaning

2.B. will be relaxing

3.A. will finish

4.B. will help

5.B. will be staying

6.A. will call

7.A. will be enjoying

8.B. will make

9.B. will do

10.B. will be watching

Bài 4: 

1.will be living

2.will be eating

3.will be running

4.will be working

5.will be studying

6.will you be waiting

7.will be drinking

8.will she be visiting

9.will be watching

10.will they be attending

Bài 5:

1.will be waiting

2.will be standing

3.will pick

4.will be lying

5.will be stressing

6.will send

7.will make

Những bài bác tập tiếng Anh thì sau này tiếp diễn bao gồm đáp án bên trên trên đây chúng ta hãy khắc ghi với học hành thiệt xuất sắc nhé. Chúc chúng ta học tiếng Anh thành công!