Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

-
Tháng Tư 16, 2021haui1Leave a Comment on các bài tập luyện trắc nghiệm thì quá khđọng đối kháng và thừa khứ đọng tiếp tục new nhất

Thì vượt khứ solo với quá khứ tiếp tục là nhì dạng thì cơ bản vào tiếng anh cơ mà phần lớn học viên phần nhiều yêu cầu nắm rõ. Bài tập liên quan đến nhị thì này thường xuyên được giới thiệu tương đối nhiều trong các bài xích kiểm tra. Để góp các bạn núm dĩ nhiên và củng chũm kỹ năng và kiến thức, bài viết sau đây vẫn cung ứng cho mình triết lý, bí quyết, cũng giống như bài bác tập trắc nghiệm thì quá khứ đọng solo và thừa khứ tiếp diễn hẳn nhiên câu trả lời để thuộc luyện tập cùng nâng cấp trình độ tiếng Anh của chính mình.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn


Lý thuyết

Quá khứ đọng đơn:

– Thì thừa khứ solo biểu đạt một vụ việc xảy ra tại một thời điểm cụ thể vào vượt khđọng cùng đã hoàn thành hoàn toàn sống hiện giờ. Thường dùng cùng với những cấu trúc: last + thời gian; khoảng tầm thời hạn + ago; in + thời gian trong quá khứ…

– Diễn tả một sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khđọng và vẫn kết thúc trọn vẹn ở hiện giờ. Thường sử dụng cùng với các nhiều từ bỏ nhỏng for + khoảng tầm thời gian; from…to…

– Diễn tả một vấn đề lặp đi lặp lại hoặc xảy ra liên tục trong quá khứ và bây giờ không còn nữa, thậm chí hành vi kia chưa lúc nào xảy ra trong vượt khứ. Thường đi với câu chứa trạng từ chỉ gia tốc (often, usually, always,…) hoặc cấu trúc When I was young, When I was a child, When I lived there…

*

– Diễn tả hàng loạt hành động xảy ra sau đó nhau trong vượt khđọng.

– Diễn tả một hành vi chen ngang vào hành vi khác đang xẩy ra vào quá khứ (thừa khđọng đơn cần sử dụng kết hợp với vượt khđọng tiếp diễn). Dùng trong câu bao gồm When, While…

– Dùng vào câu ĐIỀU KIỆN LOẠI 2.

Cấu trúc:

Câu khẳng định: Subject + Verb 2 or Verb-ed + (Object)

Example: I saw him in the bar club.

Câu bao phủ định: Subject + did not (didn’t) + Verb + (Object)

Example: They didn’t agree to the giảm giá.

Câu nghi vấn: (Từ để hỏi) + did + Subject + Verb 2 or Verb-ed + (Object)

Example: How did she do?

Dấu hiệu nhận biết: 

Thì vượt khđọng đơn hay lộ diện trong câu cất các từ: yesterday, ago, finally, at last, in the last century, in the past, last(week, month, year), in (2013, June), in the (2000, 1970s), from (March) khổng lồ (April)…

Quá khđọng tiếp diễn:

– Diễn đạt một hành động đã xảy ra trên 1 thời điểm trong quá khứ đọng.

Xem thêm:

– Diễn đạt hai hành vi xẩy ra tuy nhiên tuy vậy nhau trong vượt khứ đọng.

– Sử dụng trong cấu trúc When, While…

Công thức:

S+Was/Were+V-ing

Example: She was reading at this time last night.

Dấu hiệu dấn biết:

Thường phía bên trong câu có chứa: While, when, at that time, at + giờ đồng hồ vượt khứ…

Bài tập trắc nghiệm thì vượt khứ đọng đơn cùng quá khđọng tiếp diễn
*

các bài luyện tập 1: Chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ đọng solo và quá khứ tiếp diễn):

Alice saw/ was seeingthe accident when she was catching the bus. What were you doing/ did you dowhen I called? I didn’t visit/ weren’t visitingmy friends last summer holiday. It rained/ was rainingheavily last July. While people were talking khổng lồ each other, he read/ was readinghis book. My sister was eating/ ate hamburgers every weekover last month. While wewere running/ ranin the park, Mary fell over.Did you find/ Were you findingyour keys yesterday? Who was she dancing/ did she dancewith at the các buổi tiệc nhỏ last night? They were watching/ watchedfootball on TV at 7 p.m. yesterday.

những bài tập 2: Chia đúng những cồn tự sau làm việc thì vượt khđọng solo với quá khứ đọng tiếp diễn:

On my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a svà castle & my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall & thin và his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………hlặng for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered hyên ổn.

Những bài tập 3: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Choose the best answer

I (be)___ a student in Moloxop School in 1998. was were khổng lồ be khổng lồ was A number of (duck) ___ (go) ___ through here, yesterday.  duck/go ducks/go ducks/went duck/went While Tom (play)…… the piano, his mother was doing the washing-up. was playing were playing played play He (drink) some juice và then he ate a few chips. drink was drunk were drunk drank I (have) dinner when I suddenly heard a loud bang. was having were having had having When it (start) khổng lồ rain, our dog wanted to lớn come inside. start started was starting was started
*

Đáp án:

bài tập 1:

saw were you doing didn’t visit rained was reading ate were running did you find did she dance were watching

các bài tập luyện 2: 

On my last holiday, I went lớn Hawaii. When I went to the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a s& castle và my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair was beautiful blaông xã. He was very tall and thin & his face was brown. My heart was beating fast. I asked hyên ổn for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered hlặng.

Những bài tập 3:

1: A

2: C

3: A

4: D

5: A

6: C

Trên đây là cục bộ bài bác tập trắc nghiệm thì thừa khứ đọng đối chọi và quá khứ đọng tiếp diễn tất nhiên lời giải và những lý thuyết liên quan mang lại các bạn xem thêm. Hãy rèn luyện thật những bài bác tập với ráng chắc định hướng để hoàn toàn có thể đạt kết quả cao trong tiếp thu kiến thức bạn nhé!