Bài tập tiếng anh về đồ dùng học tập

-

Trường học là một trong những phần đặc biệt trong cuộc sống đời thường hằng ngày của chúng ta mặc dù các bạn là học viên hay là gia sư. Danh sách vật dụng tiếp thu kiến thức Tiếng Anh kèm theo như hình hình ảnh sau đây để giúp bạn cải thiện vốn từ vựng về ngôi trường học tập.

Từ vựng giờ đồng hồ anh về vật dụng học tập

(Looseleaf) paper/ˌluːsˈliːf/ /ˈpeɪ.pɚ/Giấy đóng
(Text) book/ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Ballpoint pen/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Board/bɔːrd/Bảng
Book/ Textbook/bʊk/ | /ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Brush/brʌʃ/Bút ít lông
Bulletin boardBảng tin, báo tường
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Chalk/tʃɑːk/Phấn
Chalk tray/tʃɑːk treɪ/Ktuyệt nhằm phấn
Chalkboard/ˈtʃɑːk.bɔːrd/Bảng
Clock/klɑːk/Đồng hồ
ComputerMáy tính
Desk/desk/Bàn học
Eraser/ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Flag/flæɡ/Lá cờ
Glue/ɡluː/Hồ dán
Graph paper/ˈɡræf ˌpeɪ.pɚ/Giấy nháp
Hall/hɑːl/Hành lang ở cửa ngõ vào
Locker/ˈlɑː.kɚ/Tủ khóa
Loudspeaker/ˈlaʊdˌspiː.kɚ/Loa
Map/mæp/Bản đồ
Notebook, notebook paper/ˈnoʊt.bʊk/ /ˈnoʊt.bʊk ˈpeɪ.pɚ/Vsống, sổ ghi chép
Overhead projector/ˌoʊ.vɚ.hed prəˈdʒek.tɚ/Máy chiếu
Pen/pen/Bút bi, bút mực nước
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Pencil eraser/ˈpen.səl ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy cây viết chì
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Gọt bút chì
Ring binder/ˈrɪŋ ˌbaɪn.dɚ/Vòng đính kết
Ruler/ˈruː.lɚ/Thước kẻ
Seat/ Chair/siːt/ | /tʃer/Ghế ngồi
Spiral notebook/ˌspaɪr.əl ˈnoʊt.bʊk/Vsinh hoạt gáy xoắn
Teacher’s desk/ˌtiː.tʃɚz desk/Bàn giáo viên
Thumbtack/ˈθʌm.tæk/Đinh bấm

Đồ cần sử dụng so với ngôi trường học

Desk/desk/Bàn
Chair/tʃer/Cái ghế
Book/bʊk/Sách
Notebook/ˈnoʊt.bʊk/Sổ tay
Pencil case/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Backpack/ˈbæk.pæk/Ba lô
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Cây kéo
Compass/ˈkʌm.pəs/La bàn
Pins/pɪn/Chốt, đinh ghim
Clip/klɪp/Cái kẹp
Pencil/ˈpen.səl/Bút ít chì
Coloured pencil (UK) – Colored pencils (US)/ˈkʌl.ɚd ˈpen.səl/Bút chì màu
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Cái gọt cây bút chì
Stapler/ˈsteɪ.plɚ/Ghim bấm
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Ballpoint/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút ít bi
Highlighter/ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/Bút ít highlight
Rubber (UK) – Eraser (US)/ˈrʌb.ɚ/ | /ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Scotch tape/ˌskɑːtʃ ˈteɪp/Băng dính
Paint/peɪnt/Sơn, màu
Palette/ˈpæl.ət/Bảng màu
Paint brush/ˈpeɪnt.brʌʃ/Bút đánh màu
Protractor/prəˈtræk.tɚ/Thước đo góc
Set square/ˈset ˌskwer/Thước ê-ke
Ruler/ˈruː.lɚ/Cây thước
Glue/ɡluː/Keo dán hồ
Beaker/ˈbiː.kɚ/Cốc bêse (sử dụng trong chống TN)
Flask/flæsk/Bình thót cổ (sử dụng trong chống TN)
Test tube/ˈchạy thử ˌtuːb/Ống nghiệm
Funnel/ˈfʌn.əl/Cái phễu (sử dụng trong phòng TN)
Binder/ˈbaɪn.dɚ/Bìa rời (báo, tạp chí)
Computer/kəmˈpjuː.t̬ɚ/Máy vi tính
Paper/ˈpeɪ.pɚ/Giấy
File holder/faɪl ˈhoʊl.dɚ/Tập hồ sơ
Map/mæp/Bản đồ
Magnifying glass/ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/Kính lúp
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Blackboard/ˈblæk.bɔːrd/Bảng đen
Globe/ɡloʊb/Quả địa cầu


*

Tên những loài hoa bằng giờ anh

Với bài viết về tự vựng đồ dùng học hành Tiếng Anh, bạn sẽ hoàn toàn có thể học tập tất cả các từ bỏ và cụm tự nhưng mà các bạn sẽ phải để có thể trở nên tân tiến táo tợn vào một trường học tập ở một quốc gia nói tiếng Anh. Điều này cũng trở thành giúp đỡ bạn dễ dãi rất có thể đi làm vấn đề vặt hằng ngày xung quanh trường với đọc đa số gì bạn không giống nói, dễ dàng và đơn giản hơn.