Bài tập tiếng anh lớp 7 thí điểm unit 1

-

Look at the pictures và find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.Nhìn vào tranh mãnh và tìm kiếm từ tương xứng trong bảng chữ cái. Từ buộc phải tìm có thể ở theo hướng đi lên, xuống, trái, cần hoặc chéo cánh.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 thí điểm unit 1


1. Look at the pictures và find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.

(Nhìn vào tranh con với tra cứu từ bỏ tương xứng vào bảng chữ cái. Từ buộc phải tra cứu rất có thể ở theo hướng đi lên, xuống, trái, nên hoặc chéo cánh.)

*

Key - Đáp án:

*

2. Complete the table with the word from 1. Then add at leates two words to lớn each danh sách.

(Hoàn thành bảng sau với các tự ngơi nghỉ bài bác 1. Sau đó phân phối mỗi cái ít nhất 2 từ bỏ.)

go

 

play

football

watch

 

listen to

 

take

 

do

 

collect

 

read

 

Key - Đáp án:

go

cycling, swimming

play

football

watch

television

listen to

ratio

take

photos

do

Juvì chưng, aerobics

collect

books stamps, photos

read

books

3. Here are some people talking about their hobbies. Can you guess what each person"s hobby is?

(Những người tiếp sau đây đang nói đến sở trường của mình. Hãy đân oán xem đó là đông đảo sở thích gì?)

1. I really enjoy going round the shops to lớn look for old bowls. Sometimes I can also buy them cheaply in open-air markets. I have sầu lot of old beautiful bowl at trang chủ.

.....................................

2. My parents have bought me a new pair of roller skates. I love sầu going lớn the park to enjoy the activity with other children.

.......................................

3. My father shares this hobby with me. We usually spkết thúc hours in the evening reading the instructions và creating small planes or cars.

.........................................

4. I like being in the kitchen and preparing food for my family. It’s great khổng lồ see other people enjoy my food.

..........................................

5. I find this hobby relaxing. I feel much better whenever I raise my voice to make musical sounds.

Xem thêm:

............................................

6. My friends và I usually play Monopoly together. It’s a lot of fun when you can gather và play an exciting game.

............................................

Key - Đáp án: 

1. collecting bowls

2. playing sports/ roller-skating

3. making models 

4. cooking

5. singing

6. playing games

4. Complete the following passage about people"s hobbies in the future. Use will or won"t và the verbs from the box.

(Hoàn thành đoạn văn sau về sở trường của nhỏ fan sau đây. Sử dụng will hoặc won"t cùng cồn từ mang đến vào form.)

*

Key - Đáp án:

1. will prefer

2. won’t like

3. will go

4. will explore

5. won’t spend

6. will take up

5. Complete each sentence below, using the correct form of the verbs in the brackets.

(Hoàn thành từng câu sau đây, áp dụng dạng đúng của cồn trường đoản cú cho vào ngoặc.)

1. I enjoy (fish) _______________ because it ( be) ____________________ relaxing.

2. Don’t worry. I (go)___________ swimming with you tomorrow.

3. My friends hate (eat)_________ out. They think it (cost) ______________ a lot of money.

4. My parents lượt thích (live)_________ in the countryside. I think they move ____ to lớn our hometown next year.

5. We (go)_______________ lớn the cinema twice a month. We all love (watch)___________ the laschạy thử films.

6. Do you think you (meet) __ An this weekend? I’m not sure.

Key - Đáp án:

1. fishing; is

2. "ll/ will go

3. eating; costs

4. living; "ll/will move

5. go; watching

6. "ll/will meet

6. Dose your best friover like the activites in the picture below? Write true sentences about him/her. Remember lớn use verbs of liking + V-ing and add reason.

(quý khách thân của người sử dụng có ưa thích những chuyển động trong số bức ảnh dưới đây? Viết một câu đúng mực về anh ấy/cô ấy. Nhớ thực hiện đụng từ V-ing cùng nêu rõ lý do.)