Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it?

-

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Unit 11 What time is it? SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt!


1. Bài tập tiếng Anh 4 unit 11 What time is it?

Task 1. Read and tick √ or cross x. There are two examples:


Examples:

*

Task 2. Order the words. There is one example.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it?

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.


1. you/ what/ go/ do/ time/ school/ to_____________________________________?

2. in/ do/ you/ do/ what/ morning/ the_____________________________________?

3. time/ is/ what/ it_____________________________________?

4. homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her_____________________________________.

5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45_____________________________________.

Task 3. Read and write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk to school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends and I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes to school at seven fifteen.

____

3.

Ha and her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.


0

A

Minh: What do you usually do on Sarturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time do you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

Xem thêm:

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 5. Look and write. There is one example

Example:

Task 6. Put words in order.

1. mother/ early/ my/ up/ gets/ ./

____________________________

2. father/ breakfast/ morning/ Her/ the/ has/ in/ ./

____________________________

3. go/ What/ bed/ time/ to/ do/ you/ ?/

____________________________

4. thirty/ p.m/ It/ five/ is/ ./

____________________________

Task 7. Write about you. 

1. What time do you get up?

___________________________


2. What time do you have lunch?

___________________________

3. What time do you watch TV?

___________________________

4. What time do you do your homework?

___________________________

Task 8. Ask and answer the question. 

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to school/ 7.30

____________________________________________________

2. We/ have breakfast/ 7.15

____________________________________________________

3. Hung/ go to bed/ 11.00

____________________________________________________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

____________________________________________________

5. Your sister/ go to work/ 7.50

____________________________________________________

2. Đáp án bài tập unit 11 What time is it? lớp 4

Task 1. Read and tick √ or cross x. There are two examples:

1 – V; 2 – X; 3 – X; 4 – V; 5 – V

Task 2. Order the words. There is one example.

1 – What time do you go to school?

2 – What do you do in the morning?

3 – What time is it?

4 – Linda does her homework at 8 o’clock.

5 – Peter plays football at 4:45.

Task 3. Read and write YES or NO.

1 – Yes; 2 – No; 3 – No; 4 – No; 5 – Yes

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – C; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – D

Task 5. Look and write. There is one example

1 – breakfast

2 – get up

3 – Go to bed

4 – Go home

5 – dinner

Task 6. Put words in order.

1 – My mother gets up early.

2 – Her father has breakfast in the morning.

3 – What time do you go to bed?

4 – It is five thirty p.m.

Task 7. Write about you.

Học sinh tự trả lời.

1 – I get up at 7 o’clock.

2 – I have lunch at eleven thirty.

3 – I watch TV at 6 p.m.

4 – I do my homework at 9 p.m.

Task 8. Ask and answer the question.

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to school/ 7.30

____What time dos Linh go to school? She goes to school at 7.30 a.m._____

2. We/ have breakfast/ 7.15

____What time do you have breakfast? We have breakfast at 7.15.____

3. Hung/ go to bed/ 11.00


____What time does Hung go to bed? He goes to bed at 11.00.________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

_____What time does Phong have lunch? He has lunch at 12.00._______

5. Your sister/ go to work/ 7.50

_____What time does she sister go to work? She goes to work at 7.50._____

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên evolutsionataizmama.com.


Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).