Bài tập tiếng anh 7 unit 2

-
... miễn mức giá 11 He (have) _ a lot of friends soon 12 Mai (brush) _ her teeth after meal 13 I (come) _ baông chồng tomorrow 14 Let’s (meet) _ in front of the movie theater 15 They (tidy) ... tomorrow 16 Nice (meet) _ you, Hoa 17 Don’t (go) out at night! 18 Mai (watch) TV now 19 I want (drink) _ a glass of milk 20 I would like (sit) _ down 21 Ba ... next week will 8 510 79 3 are my telephone number Hoa shall be 14 on her next birthday The tiệc nhỏ will starts at 7.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 7 unit 2

30 p.m 25 Tran Dao Street are Lan’s address Where is your address, Thanh? Mai is having...
*

... the paragrapg carefully & then answer the questions Our neighbor, Mr Duong, will sail from Cam Ranh tomorrow We will meet him at the harbor early in the morning He will be in his small boat, Lac ... He will take part in an important race across the Atlantic Questions Who will you meet at Cam Ranh Harbor early tomorrow morning? …………………………………… Where will he be? …………………………………… What time will ... have thirty-one (5) VI Read the text then answer the question Trung is a student in class 7A His full name is Pmê man Quoc Trung He is 13 years old now but he will be 14 on his next birthday...
*

... D Bài tập Son Tung is having a birthday party on May 5th It’s his (26) …………… birthday The các buổi tiệc nhỏ will ( 27) …………… at his house from p.m lớn p.m next Sunday (28) …………… house is at No 53 Phuong Canh ... fun His trang chủ telephone number (30) …………… .7 641 131 VnDoc - Tải tư liệu, văn điều khoản, biểu chủng loại miễn chi phí 26 A third B thirteen C thirteenth D thirties 27 A is B have sầu C stay D be 28 A Her B His ... D be 28 A Her B His C Their D Our 29 A could B shall C will D would 30 A be C are D has B is Bài tập Mary : Hello! Ann : Hi, Mary This is Ann What are you doing at the moment? Mary : I am watching...
*

... danh mục (Bây hỏi các bạn lớp hoàn chỉnh list.) a Name: Viet Van Le Address: 45 Ham Nghi Street Phone number: 825 679 (eight - eight - two - five - six - seven - nine.) b Name: Oanh Thi Tran Address: ... number: 975 261 (eight - nine - seven - five - two - six - one) c Name: Mai Thi Vu VnDoc - Tải tư liệu, văn lao lý, biểu mẫu miễn mức giá Address: 98 Chu Van An Street Phone number: 77 4 569 (eight ... VnDoc - Tải tài liệu, văn uống luật pháp, biểu chủng loại miễn phí tổn a 8251 654 b 250 514 c 521 936 d 351 79 3 e 2 37 041 f 821 652 Listen (Nghe.) Lan: Xin lỗi Hoa Hoa: Chuyện vậy, Lan? Lan: Số Smartphone bạn...
*

... twenty-first hạng 21 twenty-second hạng 22 twenty-third hạng 23 twenty-fourth hạng 24 twenty-fifth hạng 25 twenty-sixth hạng 26 twenty-seventh hạng 27 twenty-eighth hạng 28 thirtieth hạng 30 VnDoc - Tải ... chủng loại miễn phí tổn d 351 79 3 e 2 37 041 f 821 6 52 Listen (Nghe.) Lan: Xin lỗi Hoa Hoa: Cthị trấn vậy, Lan? Lan: Số điện thoại bạn số mấy? Hoa: eight - two - six - two - - one - nine (8 26 2 019) Lan: Cám ơn ... hỏi bạn lớp hoàn chỉnh list.) a Name: Viet Van Le Address: 45 Ham Nghi Street Phone number: 825 679 (eight - eight - two - five - six - seven - nine.) b Name: Oanh Thi Tran Address: 1 02 Nguyen...
*

... VnDoc - Tải tài liệu, văn uống pháp luật, biểu mẫu miễn chi phí July / birth / my / of / is / 12th / date ………… … birthday / on / is / Mai / having / party / her / a ………… … you / hope / will / ... the paragrapg carefully and then answer the questions Our neighbor, Mr Duong, will sail from Cam Ranh tomorrow We will meet hyên at the harbor early in the morning He will be in his small boat, Lac ... He will take part in an important race across the Atlantic • Questions Who will you meet at Cam Ranh Harbor early tomorrow morning?  …………………………………… Where will he be?  …………………………………… What time...
... D 23 She is on holiday in the moment, but she’ll be bachồng next year A B C D 24 She will be 14 in Sunday, May 25 th A B C D 25 Her address is 12 Tran Phu Street và her telephone numbers is 26 2 ... is 26 2 019 A B C D Bài tập Son Tung is having a birthday tiệc nhỏ on May 5th It’s his (26 ) …………… birthday The các buổi party will ( 27 ) …………… at his house from p.m khổng lồ p.m next Sunday (28 ) …………… house is at ... third B thirteen C thirteenth D thirties 27 A is B have sầu C stay D be 28 A Her B His C Their D Our 29 A could B shall C will D would 30 A be C are D has B is Bài tập Mary : Hello! Ann : Hi, Mary This...
... tomorrow 16 Nice (meet) _ you, Hoa 17 Don’t (go) out at night! 18 Mai (watch) TV now 19 I want (drink) _ a glass of milk 20 I would like (sit) _ down 21 Ba ... miễn giá tiền 11 He (have) _ a lot of friends soon 12 Mai (brush) _ her teeth after meal 13 I (come) _ back tomorrow 14 Let’s (meet) _ in front of the movie theater 15 They (tidy) ... Noi next week 8 510 79 3 are my telephone number Hoa shall be 14 on her next birthday The buổi tiệc ngọt will starts at 7. 30 p.m 25 Tran Dao Street are Lan’s address Where is your address, Thanh? Mai is having...
... garden a in b at c on b play c plays 19 He learns … badminton a playing đôi mươi In American , soccer is the usual word for … a volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4.a 5.b a 7. c 8.b 9.a ... shelves on the … have sầu math & science books a left b middle c baông chồng In physical Education, he learn … volleyball a playing b play c khổng lồ play 10 … is my favorite subject at school because I love sầu ... plants a Math b Biology c History b class c period 11 We have four today a classes 12 The class … at o’cloông xã in the morning a start b starts c ends 13 … you go to bed ? – at half past ten a What b...
... 8902431: eight - nine - oh - two - four - three - one b) khi gồm số thường xuyên giống ta phát âm chữ số bình thường giỏi sử dụng từ double / "dAbl" / trước chữ số dó Ex: 8220551: eight - double two - oh - double ... thay đổi -ve thành f thêm “-th” Ex: twelve sầu twelfth Five -> fifth c) Các số đếm chục (mươi) như: twenty (20) thirty (30) ta thay đổi -y thành i thêm "-eth" hiểu là: /30 / Ex: twenty - twentieth forty -> ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn giá tiền Ex: four fourth (thiết bị tư), Six -> sixth (sản phẩm công nghệ sáu) Notes: a) Từ nine yêu cầu quăng quật -e trước thêm ""-th": ninth (máy chín) b) Các số đếm tận -ve ta...

Xem thêm: Chiều Ca Sĩ Bích Phương Sinh Năm Bao Nhiêu ? Chiều Ca Sĩ Bích Phương Sinh Năm Bao Nhiêu


... a volleyball b football c basketball Đáp án b 2.b 3.a 4. a 5.b a 7. c 8.b 9.a 10.a 11.c 12.a 13.a 14. b 15.b 16.c 17. a 18.a 19.a 20.b Bài 2: They … some snaông chồng at the moment a have b is having c having ... father a at 16 Students have sầu two … each day a 20- minutes breaks 17 The United States’ library of Congress is one of the … libraries in the world a larger b largest c larger than b This c that ... pleased trăng tròn Hurrah ! we’ll have sầu a day this week a on b off Đáp án 1.b 2.b 3.b 4. a A 6.c 7. a 8.a 9.a 10.b 11.a 12.b 13.c 14. a 15.c 16.b 17. b 18.a đôi mươi.b c of ...
... này? Nếu có tương đối nhiều từ bao gồm độ dài in không còn ví dụ: Input đầu ra Nguyen van truong truong Truong thich hoc pascal Truong pascal BÀI 5: DÃY CON LỚN NHẤT Cho mảng số ngun tất cả n thành phần Tìm hàng gồm m phần ... tương đương xâu chừa lại một? Input cccccaaannnnooo Output đầu ra cano yeseeeyysss yeseys BÀI 7: SỐ ĐƠN ĐIỆU Các số nguyên dương 3748, 58, 859, 32435465768 Hotline số đối kháng điệu quan lại gần cạnh chữ số số , ta thấy bọn chúng luân ... search số ngun tố ghép đồ vật K Input đầu ra 3137 BÀI 9: TỔNG SỐ NGUYÊN TỐ Trong m t b c th nhưng Christian Goldbach g i mang đến Euler, ơng ã cp n ph ng ốn c a mình: M i s t nhiên ch n l n h n u t ng c a s...
... nộp món đồ SP` Giá mua Thuế GTGT đầu Tổng Giá bán Thuế GTGT đầu chưa thuế vào giá sở hữu không GTGT bắt buộc thuế Thuế Thuế Thuế Thuế GTGT suất khấu suất nộp toán trừ Tổng giá chỉ chào bán Thuế đề xuất nộp X A ... giá bán chào bán chưa thuế GTGT 340.000 đ/chai IV1 Thuế suất thuế GTGT 10% Thuế suất thuế XK sản phẩm 2% Thuế suất thuế TTDB rượu 40 độ 65%, rượu 25 độ 30% Giá tính thuế NK khẳng định giá bán CIF Yêu cầu: Thuế ... tiền thuế GTGT 370.000đ c Tập hợp hóa đơn bán sản phẩm tháng trị giá bán hàng hóa, dich vụ thiết lập vào 500.000.000đ Để sử đụnh đến Việc SX sp B: a Mua trường đoản cú cty M: trị giá sản phẩm & hàng hóa, hình thức cài đặt vào chưa thuế...
... 41: Căn uống tính thu thu nhập từ đầu tư vốn : a/  Thu nhập Chịu thu thu suất b/  Thu nhập tính thu thu suất c/  Cả a b Câu 42 : Biểu thu nhằm tính thu TN từ chi tiêu vốn : a/  Biều thu lũy tiến ... suất thu thu nhập nhân thu nhập tính thu tự trúng ttận hưởng áp dụng: a)  5% b)  10% c)  5% nhân trú ngụ 10% nhân không cư trú Câu 55: Cách tính thu thu nhập từ bỏ trúng thưởng là: a)  Thu ... định thu nhập tính thu a)  nhân trú ngụ thu nhập trường đoản cú tiền lương, tiền công b)  nhân ko cư trú gồm thu nhập tự chi phí lương, chi phí công c)  a và b Câu 16: Thu suất thu TNcông nhân tự thu nhập...
Từ khóa: bài xích tập tìm kiếm giao con đường của 2 phương diện phẳng gồm đáp ánbai tap tieng anh lop 7 unit 2 personal informationgiờ đồng hồ anh lớp 7 unit 2 personal informationtieng anh 7 unit 2 personal informationgiáo án giờ anh lớp 7 unit 2 personal informationtieng anh lop 7 unit 2 personal information a6hoc tieng anh lop 7 unit 2 personal informationsoan tieng anh lop 7 unit 2 personal informationtieng anh 7 unit 2 personal information a6anh van lop 7 unit 2 personal informationsoan anh van lop 7 unit 2 personal informationenglish 7 unit 2 personal informationbài bác tập trắc nghiệm sinc học 12 chương 1 tất cả đáp ánbài xích tập từ bỏ luận thuế thu nhập cá nhân công ty lớn tất cả đáp ánbài tập gửi câu chủ động lịch sự bị động bao gồm đáp ánNghiên cứu vớt sự biến hóa một số cytokin trên người mắc bệnh xơ cứng suy bì hệ thốngchuyên đề năng lượng điện chuyển phiên chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn Clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vãn vật liệu thay đổi (metamaterials) kêt nạp sóng năng lượng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THzGiáo án Sinch học 11 bài 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu giúp, tạo ra ứng dụng smartscan và áp dụng vào bảo vệ mạng máy tính siêng dùngĐịnh tội danh từ trong thực tế thị trấn Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Thơ nôm tứ hay trào phúng hồ xuân hươngSngơi nghỉ hữu ruộng đất và kinh tế tài chính nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu trên Agringân hàng Trụ sở thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn uống thạc sĩ)Giáo án Sinc học 11 bài 15: Tiêu hóa ngơi nghỉ rượu cồn vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinch học 11 bài bác 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược kinh doanh trên bank Agringân hàng Trụ sở Thành Phố Sài Gòn từ bỏ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chủ yếu trong hoạt động khoa học xã hội ngôi trường phù hợp viện hàn lâm kỹ thuật làng mạc hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Tại HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn phiên bản trong thâm tâm người mẹ chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong ngày lễ hội đầu năm Đặc điểm phổ biến và sứ mệnh của ngành ruột khoang ttiết minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 chuyện cũ vào phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài xích cô bé nhỏ buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve con trau bài ca nđính thêm đi trên kho bãi cat sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập vnạp năng lượng học trung đại VN lớp 11 bài tập Xác Suất những thống kê bao gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8