Bài tập tiếng anh lớp 11 theo từng unit có đáp án

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê mệt khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu ttê mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập Tiếng Anh lớp 11 thử nghiệm theo từng Unit giúp học viên học tập giỏi môn Tiếng Anh lớp 11 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 11 theo từng unit có đáp án

Mục lục các bài luyện tập Tiếng Anh 11

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: The Generation Gap

Unit 2: Relationships

Đề khám nghiệm 15 phút Tiếng Anh 11 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Becoming Independent

Đề kiểm soát 1 ngày tiết Tiếng Anh 11 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: Caring for those in need

Đề kiểm soát 15 phút ít Tiếng Anh 11 học kì 1 có giải đáp (Bài số 2)

Unit 5: Being part of Asean

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh lớp 11 Học kì 2 tất cả đáp án

Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further Education

Unit 8: Our world heritage sites

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 11 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 9: Cities of the future

Unit 10: Healthy lifestyle và longevity

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 Học kì 2 tất cả đáp án

các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1

I. Phonetics & Speaking

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of the primary găng in each of the following questions.

Question 1. A. accessB. affordC. brochureD. casual

Question 2. A. behaviourB. determinedC. counselorD. decisive

Question 3. A. donateB. compareC. campaignD. flashy

Question 4. A. experienceB. mobilityC. independentD. prioritise

Question 5. A. romanticB. solutionC. protectiveD. elegant

Question 6. A. legalB. obeyC. forbidD. impose

Question 7. A. constitutionB. disrespectfulC. sympatheticD. elongated

Question 8. A. generationalB. interpersonalC. discriminationD. nationality

Question 9. A. studiousB. uniteC. matureD. involve

Question 10. A. frustratingB. charityC. impairmentD. infectious

Question 11. A. opponentB. horizonC. synchronizedD. canoe

Question 12. A. applicantB. acaciaC. eternalD. outstanding

Question 13. A. adventureB. financialC. apartmentD. operate

Question 14. A. automaticB. appreciationC. informationD. independent

Question 15. A. mechanism B. minorityC. eradicateD. alternative

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm hàng đầu. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm hàng đầu.

Question 4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 5. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 6. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 7. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 4.

Question 9. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 10. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 11. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 13. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1

Question 14. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 4.

Question 15. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


II. Vocabulary và Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Question 1. This plan can"t be carried out because of the widespread public _________.

A. relaxation B. disapprovalC. perception

Question 2. It is not ________ to lớn wear these trousers at the moment.

A. experiencedB. fashionableC. conservative

Question 3. You should weigh up the pros và cons of the ________ living.

A. objectionB. responsibleC. multi-generational

Question 4. It is important for parents lớn respect children"s ________.

A. privacyB. relaxationC. rudeness

Question 5. The advantages of this plan ________ its disadvantages.

A. disrespect B. outweighC. work out

Question 6. All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. shouldB. have sầu khổng lồ

C. ought khổng lồ D. Must

Question 7. You ____ finish your homework before you go to lớn bed.

A. must B. have khổng lồ

C. shouldD. ought khổng lồ

Question 8. This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. should B. ought lớn not

C. ought not lớn D. mustn"t

Question 9. This warning sign indicates that you ____ step on the grass.

A. shouldn"t B. mustn"t

C. don"t have sầu lớn D. ought not khổng lồ

Question 10. I think you ____ bởi exercise regularly in order khổng lồ keep your toàn thân in good shape.

A. mustB. should

C. ought to D. Both B and C

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Dịch: Kế hoạch này không thể được thực hiện do sự khước từ công khai thoáng rộng.

Question 2. Đáp án B

Dịch: Hiện tại chưa phải là vừa lòng năng động để mặc quần này.

Question 3. Đáp án C

Dịch: Quý khách hàng bắt buộc Để ý đến đa số ưu và nhược điểm của cuộc sống thường ngày nhiều cầm hệ.

Question 4. Đáp án A

Dịch: Điều đặc biệt là bố mẹ bắt buộc kính trọng quyền riêng biệt tứ của trẻ em.

Question 5. Đáp án B

Dịch: Những ưu thế của chiến lược này lớn hơn những nhược điểm của nó.

Question 6. Đáp án B

Dịch: Tất cả học sinh đề xuất khoác đồng phục sống ngôi trường do đó là công cụ.

Question 7. Đáp án A

Dịch: Quý Khách yêu cầu chấm dứt bài bác tập về nhà trước khi đi ngủ.

Question 8. Đáp án C

Dịch: Thức uống này sẽ không hữu dụng cho sức khỏe. quý khách hàng không nên uống nó không ít.

Question 9. Đáp án B

Dịch: Dấu hiệu chú ý này cho biết rằng chúng ta ko được bước lên cỏ.

Question 10. Đáp án D

Dịch: Tôi nghĩ về chúng ta nên cộng đồng dục thường xuyên để giữ lại đến khung người của người tiêu dùng trong triệu chứng tốt.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. Despite being a kid, Tuan always helps his mother vị the chores every day.

A. homework B. works

C. housework D. house duties

Question 2. When I was a child, my mother used to teach me table manners.

A. etiquette B. rule

C. problemD. norm

Question 3. Many parents find it hard to underst& their children when they are teenagers.

A. adults B. elders

C. adolescents D. kids

Question 4. There"re many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. profits B. issues

C. viewsD. merits

Question 5. Mary has a svào desire to make independent decisions.A. dependent

B. self-confident

C. self-confessed

D. self-determining

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Chores = housework (câu hỏi nhà)

Question 2. Đáp án A

Table manners = etiquette (cách cư xử)

Question 3. Đáp án C

Teenagers = adolescents (tuổi thiếu niên)

Question 4. Đáp án B

Problems = Issues (vấn đề)

Question 5. Đáp án D

Independent = Self – determining (từ bỏ lập)


III. Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions.

The generation gap, which refers to a broad difference between one generation & another, especially between young people and their parents, usually leads lớn numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents & children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids và keep in mind that their offspring are too young to lớn protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tkết thúc khổng lồ make a great attempt to lớn help their children to lớn discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want lớn be more independent và develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try khổng lồ catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules và the norms of the society. It becomes worse when the expensive sầu brvà name clothes teens choose seem lớn be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing to conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them to lớn seize. However, their parents try to impose their choices of university or career on them regardless of their children"s preference.

Indeed, conflicts between parents & children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way to lớn solve the matter is open communication khổng lồ create mutual trust và understanding.

Question 1. Why vị most parents still treat their teenage children lượt thích small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young to lớn live sầu independently.

C. Because they think that children can"t protect themselves well.

Question 2. The word “offspring” in the second paragraph refers to________.

A. parentsB. childrenC. mind

Question 3. What do parents usually do to help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children to explore the outside world.

Question 4. Which kinds of clothes bởi teenagers want lớn wear?

A. latest fashionable clothes

B. casual clothes

C. shiny trousers và tight tops

Question 5. According to the passage, what are parents" viewpoints about the teenagers" clothes?

A. Teenagers" clothes get the lachạy thử teen fashion trends.

B. Teenagers" clothes are too short and ripped.

C. Teenagers" clothes are contrary khổng lồ the accepted standards and values of the society.

Question 6. Why bởi teenagers want to lớn choose their university or career?

A. They want to explore the world on their own.

B. They want lớn decide their future by themselves.

C. Both A và B are correct.

Question 7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

A. catchB. chooseC. find

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Thông tin: ……. parents still regard them as small kids & keep in mind that their offspring are too young lớn protect themselves cautiously or have wise choices.

Dịch: ….phụ huynh vẫn coi bọn chúng giống như các đứa tthấp nhỏ dại và hãy nhớ rằng con cái của bọn chúng còn vượt nhỏ dại để từ bỏ bảo đảm bản thân một giải pháp an toàn hoặc bao gồm chắt lọc sáng suốt.

Question 2. Đáp án B

Offspring = children (nhỏ cái)

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Therefore, they tover khổng lồ make a great attempt khổng lồ help their children to lớn discover the outside world.

Xem thêm:

Dịch: Do kia, bọn họ bao gồm Xu thế thực hiện một cố gắng Khủng sẽ giúp con cái bọn họ tò mò nhân loại bên phía ngoài.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends …..

Dịch: Trong Khi tkhô nóng thiếu thốn niên say mê khoác áo quần thời trang và năng động, cố gắng đuổi bắt kịp Xu thế của giới trẻ ……

Question 5. Đáp án C

Thông tin: …. parents who value traditional clothes believe sầu that those kinds of attire violate the rules và the norms of the society.

Dịch: …. cha mẹ, tín đồ coi trọng trang phục truyền thống lịch sử tin tưởng rằng hầu hết một số loại xiêm y đó vi phạm những nguyên tắc với chuẩn chỉnh mực của xóm hội.

Question 6. Đáp án C

Thông tin ở ở phần 2.

Question 7. Đáp án A

Aeize = catch (thế bắt)


Bài 2. Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer to each of the questions.

In American, although most men still vì chưng less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41 per cent of couples say they nội dung childcare equally, compared with 25 percent in 1985. Men"s greater involvement at trang chủ is good for their relationships with their spouses, and also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives bởi all the nurturing và childcare. They raise sons who are more expressive and daughters who are more likely khổng lồ vị well in school - especially in math và science.

In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, & only four per cent of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, & by 2025, it is estimated about đôi mươi per cent of the U.S. population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents và their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care to an aging relative, và more than half say they expect to vày so in the next 10 years. Older people are less likely to be impoverished or incapacitated by illness than in the past, và have more opportunity to develop a relationship with their grandchildren.

Even some of the choices that worry people the most are turning out khổng lồ be manageable. Divorce rates are likely to remain high, & in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults and kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this. More non-custodial parents are staying in touch with their children. Child-tư vấn receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. And stepfamilies are learning khổng lồ maximize children"s access khổng lồ supportive adults rather than cutting them off from one side of the family.

Question 1. Which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1?

A. Men"s involvement at home page

B. Benefits of men"s involvement at home page

C. Drawbacks of men"s involvement at home

D. Children studying math và science

Question 2. Nowadays, ____ of men help take care of children.

A. 1/2 B. 41%

C. 25%D. 20%

Question 3. According khổng lồ the writer, old people in the USA ____.

A. are experiencing a shorter life expectancy

B. receive sầu less care from their children than they used khổng lồ

C. have sầu better relationships with their children và grandchildren

D. may live in worst living conditions

Question 4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents and children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged khổng lồ meet their separate parents.

Question 5. The word "equivalent” in paragraph 2 is closest in meaning khổng lồ ____.

A. comparable B. opposed

C. dissimilarD . constrasting

Question 6. The word "manageable” in paragraph 3 is closest in meaning lớn ____.

A. difficult B. challenging

C. demanding D. easy

Question 7. The word “this” in the paragraph 3 refers lớn ____.

A. getting divorced

B. minimizing conflict

C. causing problems khổng lồ kids

D. maintaining bonds

Question 8. According lớn the writer, the future of American family life can be ____.

A. positive sầu B. negative

C. unchanged D. unpredictable

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Đoạn 1 nói về phần nhiều tiện ích của việc tyêu thích gia của phái mạnh tại nhà.

Question 2. Đáp án B

Thông tin: Today, 41 per cent of couples say they nội dung childcare equally, compared with 25 percent in 1985.

Dịch: Ngày ni, 41% những cặp vk ck bảo rằng họ share việc âu yếm con đồng nhất, đối với 25% vào khoảng thời gian 1985.

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Men"s greater involvement at home page is good for their relationships with their spouses, and also good for their children.

Dịch: Sự tđam mê gia của phái nam nhiều hơn ở trong nhà là xuất sắc mang lại mối quan hệ của mình cùng với vợ hoặc ông xã với cũng xuất sắc cho con cái của mình

Question 4. Đáp án C

tin tức ko kể vào bài bác.

Question 5. Đáp án A

Equivalent = comparable (tương đương)

Question 6. Đáp án D

Manageable (hoàn toàn có thể quản lí lý) = easy (dễ dàng)

Question 7. Đáp án B

Thông tin: Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this.

Dịch: Tuy nhiên, lúc bố mẹ bớt tgọi xung bỗng dưng, trái phiếu mái ấm gia đình có thể được duy trì. Và các mái ấm gia đình vẫn làm cho điều này.

do vậy, “this’ thay thế sửa chữa cho “minimizing conflict”

Question 8. Đáp án A

Tác đưa tất cả thể hiện thái độ rõ ràng, tích cực và lành mạnh về sau này cuộc sống đời thường nghỉ ngơi Mỹ.


IV. Writing

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Question 1. Notoàn thân in the class is as tall as Mike.

A. Everytoàn thân in the class is taller than Mike.

B. Sometoàn thân in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Question 2. I haven"t got enough money to buy a new car.

A. I need more money to lớn buy a new oto.

B. I don"t want khổng lồ spkết thúc more money on a new car.

C. A new car is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue lớn buy a new car.

Question 3. I am really keen on playing sports.

A. I am a big fan of sports.

B. Playing sports makes me siông xã.

C. I am not really into lớn sports.

D. I can"t stvà sports.

Question 4. “I will come bachồng trang chủ soon,” he said.

A. He advised lớn come baông xã home page soon.

B. He offered khổng lồ come back home soon.

C. He promised to come bachồng trang chủ soon.

D. He suggested that he should come baông chồng home page soon.

Question 5. He prevented his close friover from telling the truth.

A. He forbade his cthua trận friend lớn tell the truth.

B. He allowed his cthảm bại frikết thúc to lớn tell the truth.

C. He ordered his cthua friover to lớn tell the truth.

D. He paid his cthua frikết thúc to lớn tell the truth.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Dịch: Không ai trong lớp cao bởi Mike.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Tôi chưa có đủ tiền để sở hữ một loại xe pháo mới.

Question 3. Đáp án A

Dịch: Tôi thực sự quyên tâm đến việc chơi thể dục.

Question 4. Đáp án C

Dịch: “Tôi sẽ trở về nhà mau chóng thôi” anh nói.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Anh ngăn fan bạn thân của chính bản thân mình nói sự thật.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes khổng lồ speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can"t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Question 7. There is always conflict between parents và children. However, they still should talk & nội dung things with each other.

A. Although there is always conflict between parents & children, they still should talk and tóm tắt things with each other.

B. There is always conflict between parents & children, so they still should talk và share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk and chia sẻ things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk và giới thiệu things with each other.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move sầu baông chồng to their parents" house.

A. Many children move baông xã khổng lồ their parents" house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children khổng lồ move baông xã to their parents" house.

C. Moving bachồng to their parents" house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to lớn move sầu back to lớn your parents" house if unemployment rate is high.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to lớn become friendly.

Question 11. "I have never been khổng lồ Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

A. Bill said that he had never been lớn Russia and he thought he would go there the next year.

B. Bill said that he would have sầu never been lớn Russia và he thinks he would go there the next year.

C. Bill said that he had never been lớn Russia và he thinks he will go there the next year.

D. Bill said that he has never been khổng lồ Russia & he thinks he would go there the next year.

Question 12. People believed that Jane retired because of her poor health.

A. Jane is believed khổng lồ have retired because of her poor health.

B. Jane was believed to lớn have retired because of her poor health.

C. It is believed that Jane retired because of her poor health.

D. Jane retired because of her poor health was believed.

Question 13. The government knows the extent of the problem. The government needs khổng lồ take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to lớn take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to lớn take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs lớn take action soon.

Question 14. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective sầu clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective sầu clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic lớn wear protective clothing at all times.

Question 15. John is studying hard. He doesn’t want to lớn fail the exam.

A. John is studying hard in Oder not lớn fail the next exam

B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam

C. John is studying hard so as to lớn fail the next exam

D. John is studying hard in Oder khổng lồ not to lớn fail the next exam

Hiển thị đáp án

Question 6. Đáp án D

Cấu trúc: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai kia luôn luôn luôn như thế nào)

Dịch: Anh tôi nói vượt to. Nó đích thực khiến pthánh thiện nhiễu.

Question 7. Đáp án A

Dịch: Mặc mặc dù luôn luôn tất cả xung đột nhiên giữa bố mẹ với con cái, bọn họ vẫn nên rỉ tai với share mọi sản phẩm công nghệ cùng nhau.

Question 8. Đáp án A

Dịch: Bởi bởi vì phụ huynh của các bạn sẽ giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý sự việc, bạn nên nói mang lại bọn họ nghe mẩu chuyện.

Question 9. Đáp án B

Dịch: Tỷ lệ thất nghiệp cao. Vấn đề này khiến cho những trẻ em trsinh sống về nhà của phụ huynh bọn chúng.

Question 10. Đáp án B

Not only …. but also …. (ko rất nhiều ….. Nhiều hơn …)

Dịch: Cô ấy là một trong tín đồ chân thực. Cô ấy cũng là một trong người khôn cùng thân thiện.

Question 11. Đáp án A

Câu ban đầu. Bill nói “Tôi chưa tới nước Nga bao giờ. Tôi nghĩ tôi sẽ đến đó vào năm tới.”

Đáp án B, C, D hầu như sai về phương diện ngữ pháp vì chưng khong lùi thì rượu cồn tự “think” khi đưa trường đoản cú câu trực tiếp sang trọng loại gián tiếp.

Question 12. Đáp án B

Câu ban đầu: Mọi tín đồ đang tin tưởng rằng Jane nghỉ hưu cũng chính vì sức mạnh yếu hèn của bản thân.

Câu này vẫn sinh sống thì thừa khđọng đối chọi bắt buộc ta nhiều loại luôn đáp án A cùng C (không nên thì).

Đáp án D không đúng ngữ pháp.

Ta chọn lời giải B theo như đúng cấu tạo dạng thụ động.

Question 13. Đáp án C

Câu ban đầu: nhà nước biết mức độ của sự việc. Chính phủ cần hành vi nhanh chóng.

Đáp án A với B không đúng ngữ pháp. Cấu trúc thụ động cùng với need phía sau cần là Ving.

Đáp án D không đúng nghĩa so với câu ban sơ.

Question 14. Đáp án B

Câu ban đầu: Chất này vô cùng độc. xống áo bảo hộ bắt buộc mang bất cứ cơ hội như thế nào.

Đáp án A vày đầu câu tất cả “since” rồi phải ta ko nên dùng “so” nữa cùng ngược trở lại. Nhìn tầm thường câu này mắc lỗi ngữ pháp.

Đáp án C cần sử dụng không nên cấu trúc “ ..... so ....... that ......” thành “such .... that.”