Bài tập thì hiện tại đơn trắc nghiệm

-
Bài 1. Chọn đáp án đúngBài 2: Bài tập Chia Thì ngày nay đơn.Bài 3: Chọn câu trả lời đúng.Bài 4: Hoàn thành những thắc mắc sau:Bài 5: Dùng “vị not” hoặc “does not” để dứt rất nhiều câu sauBài 7: Hoàn thành những câu sauBài 8: Hoàn thành bí quyết câu sau cùng với trường đoản cú trong ngoặcBài 9:Bài 10. bài tập trắc nghiệm thì hiện thời 1-1 có đáp ánBài 11. Cho dạng đúng của các trường đoản cú vào ngoặc để tạo nên thành câu gồm nghĩa.Bài 12. Change the verb into the correct form:

Bài viết này evolutsionataizmama.com đang tổng hòa hợp cho các bạn trọn bộ bài xích tập trắc nghiệm thì Lúc Này 1-1 có lời giải chi tiết. Hãy cùng evolutsionataizmama.com luyện tập thôi nào!


*

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1. I ——————— at a restaurant.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn trắc nghiệm

A. work

B. works

C. working

2. He ——————– with his parents.

A. live

B. lives

C. living

3. Cows ———————– on grass.

A. feed

B. feeds

C. feeding

4. She ———————- a handsome salary.

A. earn

B. earns

C. earning

5. Hanna ———————- lớn be a singer.

A. want

B. wants

C. wanting

6. Lisa ———————– delicious cookies.

A. make

B. makes

C. making

7. Mery and her husbvà ——————- in nhật bản.

A. live

B. lives

C. living

8. Mark và Gun ———————- khổng lồ play thẻ games.

A. like

B. likes

C. liking

9. Rorbert ————————– English very well.

A. speak

B. speaks

C. speaking

10. Misoa ———————– for a walk in the morning.

A. go

B. goes

C. going

11. My grandmother ——————her pet dog.

A. adore

B. adores

C. adoring

12. Plants ———————– water và sunlight for making their food.

A. need

B. needs

C. needing

Đáp án:

1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – B; 6 – B;

7 – A; 8 – A; 9 – B; 10 – B; 11 – B; 12 – A;

Bài 2: những bài tập Chia Thì hiện nay solo.

Trong bài bác tập chia Thì Lúc Này 1-1 này, các bạn sẽ cần chia rượu cồn tự trong ngoặc solo nghỉ ngơi dạng đúng mực. quý khách đã đề nghị xem xét công ty ngữ cùng vị ngữ của câu để mang ra đưa ra quyết định thực hiện động từ phù hợp.

1. I (be) ________ at school at the weekover.

2. She (not study) ________ on Sunday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. Mark (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ lunch at 11.00.

6. He (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a company.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in London.

11. It (rain)________ almost every day in Paris.

12. We (fly)________ to Singapore every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The bank (close)________ at five sầu o’cloông xã.

15. Jackson (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

16. Lisa is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friend (write)________ khổng lồ me once a week.

19. You (speak) ________ English?

20. She (not live) ________ in Can Tho đô thị.

Đáp án

1. I am at school at the weekkết thúc.

2. She doesn’t study on Sunday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. Mark has a new haircut today.

5. I usually have lunch at 11.00.

6. Does he live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a company.

9. Dog likes meat.

10. She lives in London.

11. It rains almost every day in Paris.

12. We fly to Singapore every summer.

13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng closes at five o’clochồng.

15. Jackson tries hard in class, but I vì chưng not think/ don’t think he’ll pass.

16. Lisa is so smart that she passes every exam without even trying.

17. My life is so boring. I just watch TV every night.

18. My best friend writes khổng lồ me once a week.

19. Do you speak English?

20. She does not live/ doesn’t live in Can Tho city.

Bài 3: Chọn đáp án đúng.

Dạng bài bác tập thì bây giờ đơn này, đề vẫn hỗ trợ 2 lời giải tất cả sẵn. quý khách vẫn phải chắt lọc câu trả lời đúng tuyệt nhất mang lại câu.

1. Mary don’t stay/ doesn’t stay at trang chủ.

2. They don’t wash/ doesn’t wash the family oto.

3. Henry don’t do/ doesn’t do her homework.

4. We don’t go/ doesn’t go to bed at 9.30 p.m.

5. David don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat sandwich.

7. I don’t chat/ doesn’t chat with my friends.

8. He don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Mark, Henry và Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Đáp án

1. Mary doesn’t stay at home.

2. They don’t wash the family oto.

3. Henry doesn’t do his homework.

4. We don’t go to bed at 9.30 p.m.

5. David doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat sandwiches.

7. I don’t chat with my friends.

8. He doesn’t use a ruler.

9. Mark, Henry and Steve don’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Bài 4: Hoàn thành những câu hỏi sau:

Dạng bài tập này, đề sẽ giới thiệu một vài từ cho sẵn. quý khách hàng có trách nhiệm thêm tự để xong xuôi những câu hỏi trong bài xích tập thì Lúc Này đối chọi này.

1. How/ you/ go to school/ ?

How do you go khổng lồ school?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ Max/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from Moscow khổng lồ Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ he/ go khổng lồ the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study Chinese / ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play badminton/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Rency/ like/ ?

___________________________________ ?

Đáp án

1. How vì chưng you go lớn school?

2. What vị you do?

3. Where does Max come from?

4. How long does it take from Moscow lớn Paris?

5. How often does he go khổng lồ the cinema?

6. When vị you get up?

7. How often vì you study Chinese?

8. What time does the film start?

9. Where vị you play badminton?

10. What sports does Rency like?

Bài 5: Dùng “vày not” hoặc “does not” để xong xuôi đông đảo câu sau

1. I ……. prefer tea.

2. He ……. ride a bike to lớn his office.

3.Their friends ……. live in a big house.

4. We ……. vì the homework on weekends.

5. Max ……. play soccer in the afternoons.

6. The bus ……. arrive sầu at 7.30 a.m.

7. I ……. go lớn bed at midnight.

8. My sister ……. finish work at 8.30 p.m.

Đáp án

1. I don’t prefer tea.

2. He doesn’t ride a xe đạp to lớn his office.

3. Their friends don’t live in a big house.

Xem thêm:

4. We don’t do the homework on weekends.

5. Max doesn’t play soccer in the afternoons.

6. The bus doesn’t arrive sầu at 7.30 a.m.

7. I don’t go lớn bed at midnight.

8. My sister doesn’t finish work at 8 p.m.

Bài 6: Hoàn thành cách câu sau

1. ……. John lượt thích eating hamburgers? => Yes, ……..

2. ……. you get up early on Saturdays? => No, ……..

3. ……. the students always work hard for the exam? => No, ……..

4. ……. the train leave at noon every day? => Yes, ……..

5. ……. she often play the piano? => No, ……..

6. …….they take a taxi lớn school every morning? => Yes, ……..

7. ……. Anmãng cầu và Hannie visit their old teachers on winter holidays? => No, ……..

8. ……. wateHanni boils at 100 degrees Celsius? => Yes, ……..

Đáp án

1. Does John lượt thích eating hamburgers? => Yes, he does.

2. Do you get up early on Saturdays? => No, I don’t/ I vày not.

3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don’t/ they vì not.

4. Does the train leave sầu at noon every day? => Yes, it does.

5. Does she often play the piano? => No, he doesn’t/ he does not.

6. Do they take a taxi khổng lồ school every morning? => Yes, they vị.

7. Do Anmãng cầu & Hannie visit their old teachers on winter holidays? => No, they don’t/ they do not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Bài 7: Hoàn thành các câu sau

1. Henry (play)……….football every Sunday.

2. We (have)……….a holiday in July every year.

3. She often (go)……….to lớn work late.

4. The moon (circle)……….around the earth.

5. The flight (start)……….at 7 a.m every Wenesday.

6. Flamie (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach)……….me English on Friday evenings.

8. I lượt thích Physics và she (like)……….Literature.

9. My young sister (wash)……….dishes every day.

10. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Đáp án

1. Henry plays football every Sunday.

2. We have sầu a holiday in July every year.

3. She often goes lớn work late.

4. The moon circles around the earth.

5. The flight starts at 7 a.m every Wednesday.

6. Flamie doesn’t study very hard. He never gets high scores.

7. My mother often teaches me English on Friday evenings.

8. I like Physics và she likes Literature.

9. My younger sister washes dishes every day.

10. They don’t have breakfast every morning.

Bài 8: Hoàn thành cách câu sau cùng với trường đoản cú vào ngoặc

1. My sisters (sleep) on the floor. (often)

=>

2. She (stay) up late? (sometimes)

=>

3. I (do) the housework with my sister. (always)

=>

4. Lisa & Mary (come) to lớn class on time. (never)

=>

5. Why Jackson (get) good marks? (always)

=>

6. You (go) shopping? (usually)

=>

7. He (cry). (seldom)

=>

8. My father (have) popcorn. (never)

=>

Đáp án

=> My sisters often sleep on the floor.

=> Does she sometimes stay up late?/ Does she stay up late sometimes?

=> I always vì the housework with my sister.

=> Lisa and Mary never come to lớn class on time.

=> Why does Jackson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> He seldom cries.

=> My father never has popcorn.

Bài 9:

Hanmãng cầu is a teacher. She teaches Chemistry. The children love sầu her và they (1)………a lot from her. Hanna (2)………home page at 2.00 và (3)………lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4)………swimming or she cleans her house. Sometimes she (5)………her mother & (6)………tea with her. Every Sunday she goes shopping with her friends.

Đáp án

Hanna is a teacher. She teaches Chemistry. The children love her and they (1) learn a lot from her. Hanmãng cầu (2) comes trang chính at 2.00 and (3) has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4) goes swimming or she cleans her house. Sometimes she (5) meets her mother and (6) drinks tea with her. Every Sunday she goes shopping with her friends.

Bài 10. bài bác tập trắc nghiệm thì bây giờ đối chọi tất cả đáp án

1. Police catch/ catches thieves.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a blaông xã coat.

3. They never drink/ drinks draft beer.

4. Rency go/ goes window-shopping seven times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Mary và Mark eat out/ eats out everyday.

7. Lisa usually watch/ watches TV before going lớn bed.

8. Sophia is a teacher. She teach/ teaches students.

Đáp án

1 – catch; 2 – wears; 3 – drink; 4 – goes;

5 – has; 6 – eat out; 7 – watches; 8 – teaches;

Bài 11. Cho dạng đúng của không ít từ vào ngoặc để tạo thành câu gồm nghĩa.

1. It (be)………………a fact that smart phones (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..to some of my favorite destinations every summer.

3. Our English lessons usually (finish)…………………….at 5.00 p.m.

4. The reason why Lisa (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Hai Phong City (be)………..very friendly & they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 7 a.m every Monday.

7. Henry (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I like oranges and he (like)……………..apples.

9. My mom và my brother (cook)…………………….lunch everyday.

10. We (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án

1. is, helps; 2. travel; 3. finishes; 4. doesn’t eat, is; 5. are, smile

6. starts; 7. doesn’t study; 8. likes; 9. cook; 10. have;

Bài 12. Change the verb into the correct form:

1. Chrisrã (drive) ______ a car.

2. They (have) ______ some posters.

3. (you watch) ______ movies?

4. They (not work) ______ for us.

5. I (love) ______ lớn sing.

6. He (have) ______ many foreign friends.

7. Alex and her husb& always (come) ______ for the summer.

8. (he sing) ______ well?

9. Jame (not remember) ______ me.

10. Lisa (be) ______ a beautiful girl.

11. I (not eat) ______ pasta.

12. Cats (like) ______ khổng lồ sleep.

13. You (be) ______ a smart girl.

14. He (wash) ______ the dishes every evening.

15. (you be) ______ ready?

16. I (be) ______ ready.

Đáp án

1. drives

2. have

3. Do you watch___ movies?

4. don’t work

5. love

6. has

7. come

8. Does he sing

9. doesn’t remember

10.is

11. don’t eat

12. like

13. are

14. washes

15. Are you

16. am

Trên đây là toàn thể bài xích tập trắc nghiệm thì Hiện tại solo nhưng evolutsionataizmama.com đã tổng đúng theo. Hy vọng mối cung cấp tài liệu này để giúp đỡ ích đến quy trình rèn luyện tiếng Anh của doanh nghiệp. Bạn hãy ké thămHọc ngữ pháp giờ Anh để sở hữu thêm kiến thức và kỹ năng hằng ngày .