Bài tập so that such that, such that trong tiếng anh, bài tập so that such that

-

Trong tiếng anh có nhiều các từ hay điểm cấu trúc nhằm mục đích nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa sự thiết bị sự việc, khả năng có tác dụng một vấn đề gì đấy vày lẽ kia bài viết này của Shop chúng tôi xin reviews với quý độc giả nhì điểm cấu tạo khôn xiết thường thường được sử dụng sẽ là cấu trúc too to, Enough lớn, So that, Such that không những thế là bí quyết dùng với một vài bài xích tập vận dụng của bọn chúng.Bạn vẫn xem: các bài tập luyện so that such that

Cấu trúc Too to lớn (Quá…đến nổi thiết yếu …. hoặc quá… để làm gì)

S + be + too + adj + (for somebody) + to lớn + VS + V + too + adv + (for somebody) + lớn + V

Ý nghĩa Too…to

– Too…to lớn để chỉ điều gì đó quá tài năng hoặc quá mức cần thiết, Lúc đó câu ấy sẽ sở hữu nghĩa phủ định.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that, such that trong tiếng anh, bài tập so that such that

Ví dụ:

Dùng với tính từ:

It was too hot( for me) to lớn go out. (ttách thì thừa lạnh để ra bên ngoài hoặc ttránh thì thừa nóng mang đến nổi cần thiết ra ngoài).


*

His way of telling me it’s too hot outside…Dùng cùng với trạng từ:

The bus ran too quickly for me to catch up. (Xe bus chạy quá nkhô cứng nhằm tôi rất có thể bắt xua đuổi kiệp).

Cấu trúc Enough to (Đủ….để có thể làm gì)

Enough khổng lồ rất có thể được đi với tính tự, trạng tự cùng danh tự gồm chân thành và ý nghĩa là đầy đủ … để rất có thể làm những gì.

Enough đi với tính từ

S + be + adj + enough + (for O) + to_V

Example:

I am not tall enough to lớn become a pollice. (tôi cảm thấy không được cao để phát triển thành một cảnh sát).

Dùng với trạng từS + V + adv + enough + (for O) + to_V

Example:

My teacher spoke slowly enough for me to write it down. ( Giáo viên của mình nói đầy đủ chậm để tôi hoàn toàn có thể viết lại).

Dùng cùng với danh từS + V + enough + noun + (for O) + to_V

Example:

I don’t have enough time to lớn finish my job. ( tôi không tồn tại đủ thời hạn để xong quá trình của mình).

How To Use TOO và ENOUGH | English Grammar Lesson

Cấu trúc So that (Quá…đến nỗi)

So that sử dụng với tính từ

S + be+ so + adj + that + S + V

Example:

It was so cold that I couldn’t hang out. ( trời thì quá lạnh đến nổi tôi bắt buộc đi ra ngoài).

Trong khi phương pháp trên còn được dùng với đụng từ bỏ chỉ tri giác như seem, look, sound, feel,…

Example:

It sounds great I could go to some where. ( Nghe thật hay chính vì thế tôi rất có thể đi đâu đó).

So that sử dụng cùng với trạng từ

S + V + so + adv + that + S + V

Example:

My student had behaved so badly that they had khổng lồ be get out. ( học sinh của tôi tất cả hành động không xuất sắc vị vậy bọn chúng đề xuất bị đuổi ra ngoài).

So that cần sử dụng cùng với danh từ số những đếm được

S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

Example:

My family had so many people that they can become a football club.( tổ ấm tôi có không ít fan mang lại nổi họ hoàn toàn có thể lập thành một đội bóng đá).

So that sử dụng cùng với danh trường đoản cú không đếm đượcS + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

Example:

He had so much money that he could buy many things. ( Anh ấy có rất nhiều tiền cho nối anh ấy hoàn toàn có thể mua được rất nhiều thứ).

So that cần sử dụng cùng với danh tự đếm được số ítS + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + V

Example:

It was so afraid a result that we couldn’t believe. ( Kết quả thật đã sợ hãi, chúng tôi cần yếu tin được).

Cấu trúc such…that…. (vượt … đến nỗi…)

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Example:

It was such a beautiful day that we went khổng lồ outside all day. ( Trời thì siêu rất đẹp đên nỗi chúng tôi đi ra phía bên ngoài cả ngày).

Lưu ý: Cấu trúc so…that cũng có thể có chân thành và ý nghĩa tương tự such…that bắt buộc ta cũng rất có thể thay đổi câu ví dụ bên trên thành:It was so beautiful that we went lớn outside all day.

Lưu ý tầm thường khi dụng các dạng cấu trúc trên:

S1 + V1 + so + adj + that + S2 + V2 + O2Nếu chủ ngữ S1 là đồ mà lại tân ngữ O2 đề cập lại trang bị đó và cần sử dụng cùng với trường đoản cú “it”:Trong cấu trúc: Too … to; enough … lớn ta bỏ trường đoản cú “it”.

Xem thêm: Sinh Năm 1988 Là Bao Nhiêu Tuổi, Tuổi Mậu Thìn Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

những bài tập áp dụng

1. Hoàn thành những câu sau thực hiện kết cấu too khổng lồ hoặc enough

(Fill the gaps with enough or too).

1 I don’t feel very well. I’ve eaten ……………………. much.

2 Don’t worry. We still have ……………………. time to get there before it closes.

3 She’s ……………………. young lớn go khổng lồ discos.

4 He’s ……………………. young lớn vote, but old enough lớn go to war.

5 The disteo is ……………………. far to walk.

6 The film was rubbish. After 20 minutes I had had …………………… .

7 This town isn’t big ……………………. for the two of us.

8 That’s it. I’ve sầu had ……………………. . Leave sầu the class immediately!

9 I had ……………………. much wine at the tiệc nhỏ and behaved rather badly.

10 If she doesn’t get ……………………. sleep, she’s bad tempered all day.

11 This recipe sounds easy …………………….. . I’ll make it for lunch.

12 She’s far ……………………. talkative sầu. After 5 minutes I’ve sầu got a headabít.

13 Everyone got great marks in the exam. It wasn’t difficult ……………………. .

14 This chicken’s ……………………. small for five.

Đáp án:

1 I don’t feel very well. I’ve eaten too much.

2 Don’t worry. We still have sầu enough time to lớn get there before it closes.

3 She’s too young khổng lồ go to discos.

4 He’s too young khổng lồ vote, but old enough to lớn go lớn war.

5 The disco is too far khổng lồ walk.

6 The film was rubbish. After đôi mươi minutes I had had enough.

7 This town isn’t big enough for the two of us.

8 That’s it. I’ve sầu had enough. Leave the class immediately!

9 I had too much wine at the buổi tiệc ngọt và behaved rather badly.

10 If she doesn’t get enough sleep, she’s bad tempered all day.

11 This recipe sounds easy enough. I’ll make it for lunch.

12 She’s far too talkative sầu. After 5 minutes I’ve sầu got a headabịt.

13 Everyone got great marks in the exam. It wasn’t difficult enough.

14 This chicken’s too small for five sầu.

2. Sử dụng too hoặc very để điền vào vị trí trống các câu mặt dưới

1) Bobby failed his biology class because it was ________ difficult for hyên.2) It’s ________ cold today, but I’m still going lớn play outside.3) The old dog is ________ old to lớn run. His legs don’t work lượt thích they used lớn.4) He was feeling ________ ill. Nevertheless, he still went lớn school.5) It’s ________ dark to lớn see in here. Please turn on the lights.6) Amy was ________ tired to lớn come to lớn the movie with us. She went lớn sleep instead.7) Learning a second language is ________ difficult, but most students can do it withpractice & determination.8) The man is ________ old. He will be 92 next week.9) It’s ________ late to catch our flight. The plane has already taken off.10) Jimbo is ________ young khổng lồ drive a oto. He’ll be able lớn drive when he’s older.11) The chocolate cake was ________ good. I want another piece!12) The line khổng lồ buy ice cream is ________ long. I’m not going khổng lồ wait in it anymore.13) The t-shirt is ________ big. It doesn’t fit me.14) I don’t lượt thích black coffee. It is ________ strong for me.15) My little brother won the race. He is ________ fast.

Đáp án:

1) Bobby failed his biology class because it was too difficult for hlặng.2) It’s very cold today, but I’m still going khổng lồ play outside.3) The old dog is too old to lớn run. His legs don’t work lượt thích they used to.4) He was feeling very ill. Nevertheless, he still went khổng lồ school.5) It’s too dark lớn see in here. Please turn on the lights.6) Amy was too tired to lớn come khổng lồ the movie with us. She went to sleep instead.7) Learning a second language is very difficult, but most students can bởi vì it withpractice và determination.8) The man is very old. He will be 92 next week.9) It’s too late to lớn catch our flight. The plane has already taken off.10) Jimbo is too young to drive a oto. He’ll be able to lớn drive sầu when he’s older.11) The chocolate cake was very good. I want another piece!12) The line to lớn buy ice cream is too long. I’m not going to lớn wait in it anymore.13) The t-shirt is too big. It doesn’t fit me.14) I don’t lượt thích black coffee. It is too strong for me.15) My little brother won the race. He is very fast.

3. Điền vào địa điểm trống thực hiện Too hoặc Enough

(Fill in the blanks with “too” or “enough” to)

1. The film was ______ boring khổng lồ watch so weleft the cinema early.2. The house on the corner isn’t cheap______ for us lớn buy.We will find anotherone.3. I know Sarah is very enthusiastic but sheisn’t tall and talented ______ to lớn play in theschool basketball team.4. The soup is ______ cold khổng lồ eat.Shall weheat it on the stove?5. I think this t-shirt is ______ big for me towear.I would lượt thích to give it to lớn you.6. He was not good ______ to lớn play in theschool b& so the teacher choseanother student.7. Some of the problems in the Maths examwere ______ difficult for me to lớn answer soI got a bad mark.8. The racer couldn’t drive fast ______ tocome first in the World Championship.9. Look! This knife is ______ blunt khổng lồ chopthe onions.10. The shopping bags were ______ heavy forthe old woman so she wanted help.11. Toby wasn’t svào ______ to lift the deskso his frikết thúc Laura helped hyên carry it.12. These cars are ______ expensive for me tobuy.Have you got cheaper ones?13. The weather was ______ cold khổng lồ go out sothe two boys stayed at home page and playedchess.14. The sea isn’t warm ______ to swyên inMarch in Turkey.15. Daniel isn’t hardworking ______ khổng lồ pass allhis exams

4. Sử dụng too tuyệt enough nhằm chấm dứt các câu bên dưới

1. Can he go lớn the casino? No, he can’t. (old)He isn’t_____.2. Are we going lớn Hawaii this summer? Unfortunately not. (money)We don’t have_____ this year.3. Can he lift the table? Yes, he can. (strong)He is _____.4. Can Sally go to the party? No, she can’t. (tired)She is _____.5. Can he climb the tree? No, he can’t. (old)He is_____.6. Can she fit in that dress? Yes, she can. (thin)She is _____.7. Do yo think he understands you? Yes, he does. (mature)He is ____.8. Can he go to lớn a private university? I don’t think he can. (expensive)Those are ____khổng lồ pay.9. Are you going to the beach? No I’m not.(hot)It is _____today.

Đáp án:

1. old enough2. enough money3. strong enough4. too tired5. too old6. thin enough7. mature enough8. too expensive9. too hot

5. Sử dụng So that hoặc in order to để hoàn thành các cấu sau

Choose so that or in order to to complete the sentences.

1. I have sầu started an English course improve sầu my English.2. I’m studying very hard nowadays I can pass my class.3. I went lớn bed early wake up early.4. We all put on our jackets keep warm.5. One should exercise regularly keep their body toàn thân in shape.6. Make sure your bags are tagged you can find them easily.7. I had lớn take a cab I wouldn’t be late for my appointment.8. I took my digital camera with me I could take some photos during my trip.9. I need lớn take out a loan from a finance company buy a new oto.10. Jason turned off the radio he could concentrate on his work.

Đáp án:

1. in order to2. so that3. in order to4. in order to5. in order to6. so that7. so that8. so that9. in order to10. so that

6. Sử dụng Such that xuất xắc so that nhằm ngừng những câu mặt dưới

1. Jessica is a brilliant woman that everyone admires her.

2. He made an unforgivable mistake that it caused hyên his marriage.

3. She is shy that she would only talk khổng lồ her parents.

4. The teacher was tired that she had khổng lồ dismiss the class.

5. Those shoes are expensive sầu that I can never afford them.

6. I have sầu great memories with her that I will never forget her.

7. They were cthất bại to winning that everyone felt disappointed with the loss.

8. He is a clever boy that he can learn multiple languages at the same time.

Đáp án:

1. such2. such3. so4. so5. so6. such7. so8. such

7. Hoàn thành mọi câu bên dưới thực hiện cấu trúc such that hoặc so that

1. I spkết thúc ____much money that I can’t save sầu any.