Bài tập so sánh tính từ và trạng từ

-

- So sánh hơn vào giờ Anh là gì cùng được áp dụng ra làm sao trong giờ Anh?

- Và đề xuất chú ý điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả đông đảo thắc này Anh ngữ Ms Hoa để giúp chúng ta đáp án thông qua nội dung bài viết sau đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được phát âm là kết cấu đối chiếu giữa 2 hay nhiều vật/bạn cùng nhau về 1 hay một vài tiêu chí, trong các có một trang bị đã đạt được tiêu chí được chỉ dẫn cao nhất so với các trang bị sót lại.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh tính từ và trạng từ

So sánh rộng hay được sử dụng cho việc đối chiếu 2 hay những vật/bạn cùng nhau (cùng với đa số ngôi trường vừa lòng đối chiếu 1 thiết bị với toàn diện ta dùng so sánh nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh rộng với tính từ bỏ ngắn cùng trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ bỏ được thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng trường đoản cú có thêm đuôi “er”S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm đối chiếu với đối tượng người sử dụng 1)Axiliary V: trợ rượu cồn từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn cùng với tính từ dài và trạng từ bỏ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ dàiL-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the demo more carefully than I did = My friover did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh vấn đề bằng cách thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Crúc ý Khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ ngắn)

– Với tính trường đoản cú có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu trường đoản cú kia dứt bằng nguan tâm + prúc âm thì gấp hai phú âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính tự gồm 2 âm máu dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager cần sử dụng với most bởi là tính từ dài).=> Nếu từ kia dứt bằng phú âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ đồng hồ bọn họ niềm hạnh phúc hơn trước tê.)

Ta thấy “happy” là 1 trong tính tự bao gồm 2 âm tiết cơ mà Lúc thực hiện so sánh hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh rộng của tính từ bỏ nđính thêm.

+ Một số tính trường đoản cú cùng trạng từ đổi khác đặc trưng Khi sử dụng đối chiếu rộng cùng đối chiếu rộng nhất

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ bỏ có tương đối nhiều hơn một âm tiết (trừ ngôi trường vừa lòng 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan tiền trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các ngôi trường phù hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp độ rộng là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào khu vực trống dạng đúng của so sánh rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Cho Người Sinh Năm 1940 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính tự với trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng để điền vào địa điểm trống trong các câu sau.

1. He is ....... singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aước ao the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English kiểm tra was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Đời xe Yamaha Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lana is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào địa điểm trống dạng so sánh đúng của từ bỏ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the White one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan tiền tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng được thực hiện những trong số bài xích thi giờ đồng hồ anh. Và nếu bạn ko nắm rõ biện pháp sử dụng so sánh hơn vào tiếng anh thì hết sức có thể sẽ có được phần lớn lầm lẫn không mong muốn ảnh hưởng cho hiệu quả làm cho bài của người sử dụng. Vậy cho nên hãy ôn luyện tỉ mỉ, với vướng lại phần đa phản hồi, câu hỏi nhưng mà ai đang gặp mặt đề xuất nhé.