Bài tập sở hữu cách, sở hữu cách trong tiếng anh (possessive case)

-

Exercise 1: Fill the gaps with the possessive sầu case of nouns. Decide whether you have sầu lớn use ‘s or of1. The boy has a toy.→ It’s the __________.2. Peter has a book.→ It’s __________.3. The magazine has my picture on its cover.→ My picture is on __________.4. Our friends live in this house.→ It’s __________.5. There is milk in the glass.→ It’s __________.6. This house has a number.→ What is__________?7. The walk lasts two hours.→ It’s __________.8. John has a sister, Jane.→ Jane is __________.9. The film has a name, “Scream”.→ “Scream” is __________.10. This school is for girls only.→ It’s a __________.

Bạn đang xem: Bài tập sở hữu cách, sở hữu cách trong tiếng anh (possessive case)


Exercise 2: Fill the gaps with the possessive case of nouns1. This is _____book. (Peter)2. Let’s go lớn the_____. (Smiths)3. The _____room is upstairs. (children)4. _____ sister is twelve years old. (John)5. _____& _____school is old. (Susan – Steve)6. _____shoes are on the second floor. (men)7. My _____car was not expensive sầu. (parents)8. _____CD player is new. (Charles)9. This is the _____xe đạp. (boy)10. These are the _____pencils. (boys)


Exercise 1: Fill the gaps with the possessive case of nouns. Decide whether you have khổng lồ use ‘s or of1. It’s the boy’s toy.2. It’s Peter’s book.3. My picture is on the cover of the magazine.4. It’s our friends’ house.5. It’s a glass of milk.6. What is the number of this house?7. It’s a two-hours’ walk.8. Jane is John’s sister.9. “Scream” is the name of the film.10. It’s a girls’ school.


Exercise 2: Fill the gaps with the possessive case of nouns1. This is Peter’s book.2. Let’s go lớn the Smiths’.3. The children’s room is upstairs.4. John’s sister is twelve years old.5. Susan & Steve’s school is old.6. Men’s shoes are on the second floor.7. My parents’ oto was not expensive sầu.8. Charles’s CD player is new.9. This is the boy’s xe đạp.10. These are the boys’ pencils.

Xem thêm:


*
*

Trả lời Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ ko được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường yêu cầu được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

E-Mail *

Trang web

Lưu tên của tớ, tin nhắn, và trang web vào trình chăm nom này đến lần phản hồi tiếp đến của tôi.


Jungle Tign là trung vai trung phong đào tạo Tiếng Anh GIỎI TOÀN DIỆN 4 năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết tại nước ta ở trong Jungle Tign với bài bản trên Việt Nam. Sđọng mệnh của Jungle Tign là giúp người Việt tự tin sử dụng tiếng Anh Khi đi ra thế giới.

Với bên trên 5 năm ko chấm dứt phát triển và lớn mạnh, Jungle Tign sẽ huấn luyện bên trên 5.000 Học viên cùng với Lộ trình Toàn Diện 4 Kĩ Năng, TOEIC 4 Kĩ Năng công dụng giúp học viên lạc quan áp dụng thuần thục giờ Anh vào học hành với công việc