Bài tập chia thì trong tiếng anh co dap an

-
*
Bảng tóm tắt 12 thì vào giờ đồng hồ Anh

1. Thì bây chừ đối kháng – Present simple

Công thức cùng với Động trường đoản cú thường:

Khẳng định: S + V(s/es) + OPhủ định: S + do/does not + V_inf + ONghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?

Công thức với Động từ tobe:

Khẳng định: S + am/is/are + O.Phủ định: S + am/is/are not + O.Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Cách dùng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý.Diễn tả một thói quen, sở trường xuất xắc hành vi được lặp đi tái diễn sinh hoạt hiện tại.Diễn tả một định kỳ trình, công tác, một thời hạn biểu.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì trong tiếng anh co dap an

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện giờ đơn:

Trong câu thường sẽ có đều từ chỉ tần suất như:

Always, usually, often, sometimes, frequently, seldom, rarely, hardly, never , generally, regularly,….Every day, week, month, year,…Once, twice, three times, four times….. a day, week, month, year,…

Cách phạt âm prúc âm cuối s/es

Lưu ý các phát âm prúc âm cuối này nên nhờ vào phiên âm thế giới nhưng mà chưa hẳn dựa vào cách viết.

/s/: lúc từ tất cả tận cùng là các prúc âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð//iz/:lúc trường đoản cú có tận cùng là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường sẽ có tận cùng là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)/z/: Lúc từ bỏ có tận cùng là nguyên lòng cùng những prúc âm còn lại

Bài tập giờ Anh thì hiện giờ đơn

Bài 1: Chia đụng trường đoản cú vào ngoặc làm việc Thì Hiện Tại Đơn

I (be) ________ at school at the weekkết thúc.You (not study) ________ on Saturday.My trùm (be not) ________ hard working.He (have) ________ a new haircut today.My brother usually (have) ________ breakfast at 9.00.He (live) ________ in a house?Where (be)____ your sister?My mother (work) ________ in a library.Dog (like) ________ blonde.He (live)________ in Yen Bai City.It (rain) ________ almost every day in Ha Long.They (fly)________ khổng lồ Alaska every winter.My father (make)________ bread for breakfast every morning.The store (open)________ at 10 a.m. opensJohn (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

Đáp án:

amdon’tisn’thashasDoes-liveisworkslikeslivesrainsflymakestries-don’t think.

Bài 2: Chọn lời giải đúng.

He don’t stay/ doesn’t stay at school.They don’t wash/ doesn’t wash the family oto.Adam don’t do/ doesn’t do his homework.I don’t go/ doesn’t go to lớn bed at 9.30 p.m.Chinc don’t close/ doesn’t close his notes.Our hamster don’t eat/ doesn’t eat leaves.They don’t chat/ doesn’t chat with your friends.He don’t use/ doesn’t use a paper at the office.Son don’t skate/ doesn’t skate in the garden.The girl don’t throw/ doesn’t throw rocks.

Đáp án

doesn’t staydon’t washdoesn’t dodon’t godoesn’t closedoesn’t eatdon’t chatdoesn’t usedoesn’t skatedoesn’t throw

2. Thì ngày nay tiếp nối – Present continuous tense

Công thức:

Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cách dùng:

Diễn tả hành động đang xẩy ra với kéo dãn dài nghỉ ngơi hiện tại.Diễn tả dự định, kế hoạch sắp tới xẩy ra trong tương lai đã định trước.Diễn tả sự phàn nàn về vấn đề gì đó, sử dụng với “Always”.Dùng nhằm cảnh báo, kiến nghị cùng bổn phận.

Xem thêm:

Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ tiếp diễn:

Trong câu thông thường có gần như các trường đoản cú chỉ thời gian sau sau: Now, at the moment, at present, right now, Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!.…

Bài tập thì hiện giờ tiếp diễn

bài tập 1: Cho dạng đúng của cồn từ bỏ trong ngoặc

Be careful! The motorxe đạp (go) ………………….. so fast.Listen! Someone (cry) ………………….. in the next door.My sister (sit) ……………….. next lớn the handsome boy over there at present?Now they (try) ………………….. khổng lồ pass the subjectIt’s 11 o’cloông chồng, and my parents (cook) ………………….. dinner in the kitchen.Keep silent! You (talk) ………………….. so loudly.I (not stay) ………………….. at school at the moment.Now she (lie) ………………….. lớn her father about her bad marks.At present they (travel) ………………….. to Lon Don.He (not work) ……………….. in his bedroom now.

Đáp án

is goingis cryingis sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travelingisn’t working

các bài tập luyện 2: Viết lại rất nhiều câu sau nhờ vào hầu như trường đoản cú mang đến sẵn.

My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.My/ boy/ clean/ floor/.Moon/ have/ dinner/ her/ friends/ a/ restaurant.We/ ask/ a/girl/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.My/ sister/ draw/ a/ beautiful/ picture

Đáp án

My father is watering some plants in the garden now.My boy is cleaning the floor.Moon is having dinner with her friends in a restaurant.We are asking a girl about the way lớn the railway station.My sister is drawing a beautiful picture.

3. Thì hiện nay xong xuôi – Present perfect tense

Công thức:

Khẳng định: S + has/have sầu + V3/ed + OPhủ định: S + has/have not + V3/ed + ONghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?

Cách dùng:

Diễn tả 1 hành vi xẩy ra trong vượt khứ nhưng mà vẫn tồn tại làm việc ngày nay cùng sau này.Diễn tả hành vi xẩy ra với kết quả trong thừa khứ tuy thế ko phân tích thời gian xảy ra.Diễn tả hành vi vừa new xẩy ra.Nói về kinh nghiệm tay nghề, những hiểu biết.

Dấu hiệu nhận ra thì bây chừ trả thành:

Trong câu thường có các tự sau: Since, for, already, just, ever, never, yet, recently, before, This is the first/second time…

các bài tập luyện thì hiện giờ trả thành

Những bài tập 1: Những bài tập thì ngày nay hoàn thành với dấu hiệu nhận ra gồm thực hiện since và for

I ………..(study) Vietnamese for the last đôi mươi years.We…………….(know) each other for 5 years.I…………..(sleep) for 3 minutes now. have sầu sleptHow long you ………….(learn) Japanese? I………..….( learn) it since 2015.She……………(buy) that xe đạp for 4 months.I………………..(sleep) for a long time. have sầu sleptWe…..……(live) here since 2018.He already……………..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

have studiedhave knownhave sầu slepthave sầu you learned-learnthas boughthave slepthave sầu livedhas already read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì hiện thời hoàn thành

I started cooking for dinner 2 hours ago.This morning I was expecting a message. Now I have it.Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard.The temperature was 22 degrees. Now it is only 15.My English wasn’t very good. Now it is better.Kyên ổn is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have sầu started cooking for dinner for 2 hours.This morning I have sầu already expected a message.This is the first time Dan has had a beard.The temperature has decreased/has been decreased.My English has increased.Klặng has looked for her key.
*