Bài tập câu Điều kiện loại 1 Đầy Đủ nhất 2021!, tổng hợp câu Điều kiện nâng cao

-

Học lý thuyết là không đủ, bọn họ bắt buộc hành các dạng bài xích tập CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 nhiều hơn thế. Các bài xích tập dưới giúp chúng ta thực hành nhằm sẵn sàng các kì thi, kiểm soát.

Bạn đang xem: Bài tập câu Điều kiện loại 1 Đầy Đủ nhất 2021!, tổng hợp câu Điều kiện nâng cao

*

Lý tmáu cơ bản

Câu ĐK các loại 2 miêu tả sự việc không tồn tại thiệt hoặc trái với sự thật ở bây chừ.

Cấu trúc: If + S + were/V-ed/V2, S + would + V-bare

Lưu ý:

Tại mệnh đề If của câu điều kiện một số loại 2, giả dụ đụng tự sinh sống dạng khổng lồ be, ta sử dụng WERE mang đến toàn bộ các ngôi.Trong mệnh đề chính của câu điều kiện một số loại 1, ngoài trợ đụng tự would, ta còn rất có thể cần sử dụng could, might,…Sự Việc sẽ xẩy ra không có thật: If + thì quá khứ đọng tiếp nối, S + would/could/might + V-bareNhấn bạo dạn hành động đang diễn ra: If + thì quá khứ đọng đối chọi, S + would be + V-ing

Exercise 

IIE Việt Nam tổng đúng theo một trong những dạng bài xích tập câu điều kiện nhiều loại 2.

Exercise 1

Put the verb inlớn the correct form

1) If I was offered the job, I think I (take)…………..it.

2) I’m sure Tom will lover you some money. I would be very surprised if he (refuse)……………

3) Many people would be out of work if that factory (close)……………down.

4) If she sold her oto, she (not/get)………….much money for it.

5) They’re expecting us. They would be disappointed if we (not come)……………….

6) Would George be angry If I (take)……………..his bicycle without asking?

7) Ann give sầu me this ring. She (be)…………….terribly upphối if I lost it.

8) If someone (walk)…………..in here with a gun, I’d be very frightened.

9) What would happen if you (not go)…………….khổng lồ work tomorrow?

10) I’m sure she (understand)……………….if you explained the situation to her.

Exercise 2

Make questions or answer the questions with If

1) Perhaps one day a millionare will ask you to lớn marry hlặng.

What would you vày if…………………………………….?

2) Perhaps ne day you will thua trận your passport in a foreign country?

What……………………………………………………….?

3) Perhaps one day sometoàn thân will throw an egg at you.

What…………………………………………………………?

4) Perhaps one day your car will be stolen.

What………………………………………………………….?

5) Perhaps one day somebody will park his car on your foot steps.

What………………………………………………………..?

6) Are you going lớn catch the 10.30 train? (we / arrive too early)

No, if we caught the 10.30 train,…………………………………

7) Is he going to lớn take the examination? (he / fail it)

No, if……………………………………………………………..

8) Are you going khổng lồ invite Bill khổng lồ the party? (I / have sầu khổng lồ invite Lindomain authority too)

No, if……………………………………………………………..

9) Are you going to bed now? (I / not / sleep)

No, if………………………………………………………………

10) Is she going lớn apply for the job? (she / not / get / it)

No, if………………………………………………………………..

Exercise 3

Read the situation and write a sentence with If

1) I’m not going to lớn buy that di động phone because it’s too expensive sầu.

2) She doesn’t go out very often because she can’t walk without help

3) He is fat but he doesn’t play sport.

4) We can’t go out for lunch because it’s raining.

5) I can’t see you this Friday because I have sầu to work.

6) Peter lives with his parents because he can’t buy a flat.

7) Mary is sad because she has a small flat.

8) I don’t know his gmail so I can’t send hyên ổn an invitation.

9) I am so busy so I don’t have enough time to lớn go to lớn the supermarket.

10) I lượt thích lớn buy a new car but I don’t have sầu enough money.

Exercise 4

Choose the correct answer

1) What would you bởi vì if there……………an earthquake?

A. could be B. would be C. were

2) Which sentence is NOT correct?

A. She’d go out more if she would have more free time.

B. If we lived in that house, we could get a dog.

C. If I were you, I’d discuss the situation with my trùm.

Xem thêm: Tổng Quan Kiến Thức Và Dạng Bài Tập Hình Học Không Gian 11 Cho Học Sinh Mất Gốc

3) If I had more money, I……….……that television.

A. will buy B. would buy C. bought

4) Which sentence is NOT true of second conditional?

A. It describes an imaginary situation.

B. It describes what will happen in the future.

C. You can use it for daydreaming & wishing.

5) Which reply is correct? “Could you help me fix the car?”

A. If I had time, I’d.

B. I would if I knew how.

C. I’d if I had known how khổng lồ bởi it.

6) If he…………….more careful, he wouldn’t keep breaking things.

A. were B. is C. was D. has been

7) I……………..to the wedding if I weren’t so busy.

A. would have sầu gone B. would go C. wouldn’t go D. didn’t go

8) He would be more successful if he …………… a bit more business sense.

A. has B. had had C. have D. had

9) If she…………..English better, she’d be able khổng lồ get a really good job.

A. speaks B. had spoken C. spoke D. has spoken

10) If we had more staff, we……………..to take on more projects.

A. were able B. will be able C. can be able D. would be able

*

Answer key

Theo dõi lời giải mang đến bài xích tập câu ĐK nhiều loại 2 nhé.

Exercise 1

1) would take 2) refused 3) closed 4) wouldn’t get 5) didn’t come

6) took 7) would be 8) walked 9) didn’t go 10) would understand

Exercise 2:

1) What would you vị if a millionare asked you lớn marry him?

2) What would you vì chưng if you lost your passport in a foreign country?

3) What would you vị if somebody throw an egg at you?

4) What would you do if your oto was stolen?

5) What would you do if somebody toàn thân parked his car on your foot steps?

6) If we caught the 10.30 train, we would arrive sầu too early.

7) If he took the examination, he would fail it.

8) If I invited Bill lớn the tiệc nhỏ, I would have sầu lớn invite Lindomain authority too.

9) If I went to lớn bed now, I wouldn’t sleep.

10) If she applied for the job, she wouldn’t get it.

Exercise 3:

1) If that sản phẩm điện thoại phone weren’t so expensive, I would buy it.

2) If she could walk without help, she would go out more often.

3) If he played sports, he wouldn’t be fat.

4) If it weren’t raining, we could be able to lớn gou out for lunch.

5) If I didn’t have to work, I could be able to lớn see you tomorrow.

6) If Peter could buy a flat, he he wouldn’t live sầu with his parents.

7) If Mary didn’t have a small flat, he wouldn’t be sad.

8) If I knew his email, I could send hlặng an invitation.

9) If I weren’t busy, I would have sầu enough time to lớn go lớn the supermarket.

10) If I had enough money, I would buy a new car.

Exercise 4:

1) C 2) A 3) B 4) B 5) B

6) A 7) B 8) D 9) C 10) D

Sau Khi thực hành những thắc mắc lưu giữ quan sát và theo dõi phần giải đáp. Chúng tôi tin tưởng rằng những bạn sẽ hoàn thành đúng mực các bài tập câu điều kiện loại 2.