Bài tập câu Điều kiện loại 3, bài tập về câu Điều kiện loại 1, 2, 3 có Đáp Án

-

Câu điều kiện (Conditional sentences) là ngữ pháp Tiếng Anh học sinh, sinh viên được học tập không hề ít. Liệu nắm chắc chắn kỹ năng kim chỉ nan vẫn đủ đến hành trang của doanh nghiệp chưa? Chắc chắn là chưa đâu, bạn phải rèn luyện thêm các dạng bài tập câu điều kiện một số loại 1 2 3. Dưới đấy là những dạng bài tập cùng giải đáp tương quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu Điều kiện loại 3, bài tập về câu Điều kiện loại 1, 2, 3 có Đáp Án

*

Làm bài bác tập câu ĐK nhiều loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước Khi bước đầu một số bài bác tập câu điều kiện nhiều loại 1 2 3 giúp học sinh thực hành, hãy thuộc đề cập lại vài nét cơ bạn dạng về cấu trúc của câu ĐK.

Câu điều kiện loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu điều kiện nhiều loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu ĐK nhiều loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia các đụng trường đoản cú sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) lớn study harder, he would get good marks.

4. If Klặng _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have sầu failed her exam.

5. If they _______ (go/not) to lớn her birthday tiệc nhỏ tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it to lớn you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the chạy thử yesterday.

8. If Nam _______ (see) her, he would have sầu said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have sầu been late for her interview.

10. If it don’t rain, I and my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: những bài tập viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi, kinh nghiệm dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jyên don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave sầu me alone or she’ll stay at trang chính.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go to the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have sầu enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go to lớn school.

Xem thêm:

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. she won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không đúng trong câu dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was hyên ổn.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have sầu a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it to lớn her.

Exercise 4: Chọn một câu trả lời đúng tốt nhất dưới.

1.If Lun goes khổng lồ the picnic, she _______ a present.

A. takes B. take

C. would take D. will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have sầu gone to lớn see you.

A. knew B. know

C. has known D. had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. will turn B. turn

C. would turn D. turns

4. If she _______English, she would have gone to lớn England.

A. gone B. had studied

C. studied D. studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. travel B. will travel

C. would travel D. travels


ĐÁPhường ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (bởi vì mệnh đề sau chia nghỉ ngơi quá khứ đọng – câu ĐK một số loại 2)

2. will drop (vì mệnh đề trước phân tách sinh hoạt thì hiện giờ solo – câu điều kiện loại 1)

3. were (vì chưng mệnh đề sau phân chia làm việc quá khứ – câu ĐK loại 2)

4. weren’t (vị mệnh đề sau chia ngơi nghỉ quá khứ đọng – câu ĐK loại 2)

5. didn’t go (bởi vì mệnh đề sau phân chia nghỉ ngơi quá khđọng – câu ĐK các loại 2)

6. knew (do mệnh đề sau phân chia ở vượt khứ đọng – câu điều kiện một số loại 2)

7. woulf pass (vày mệnh đề trước chia sinh hoạt thì vượt khđọng đơn)

8. saw (vì mệnh đề sau phân chia ở quá khđọng – câu điều kiện các loại 2)

9. had missed (bởi mệnh đề sau phân tách sống quá khứ ngừng – câu điều kiện nhiều loại 3)

10. will go (bởi mệnh đề trước phân tách làm việc thì hiện giờ đối chọi – câu điều kiện loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jyên ổn could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have sầu gone khổng lồ the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt siông xã.

6. If it weren’t snowy, they could go to school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu điều kiện một số loại 2)

2. don’t ➔ didn’t (câu điều kiện nhiều loại 2)

3. was ➔ were (câu điều kiện các loại 2)

4. some ➔ any (câu bao phủ định không dùng some)

5. would ➔ will (câu ĐK nhiều loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện nhiều loại 1)

2. Chọn D (câu ĐK một số loại 3)

3. Chọn A (câu ĐK loại 1)

4. Chọn B (câu ĐK một số loại 3)

5. Chọn C (câu điều kiện nhiều loại 2)

Nhớ ghi lưu giữ triết lý với xong bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 bên trên. Loigiaituyệt.net xin chúc chúng ta học giỏi môn giờ đồng hồ Anh.