Bài 7 vở bài tập toán lớp 5

-

(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign và 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr & 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr & 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr và 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2.

Bạn đang xem: Bài 7 vở bài tập toán lớp 5

Xem thêm:

Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3. Một thư viện gồm số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách thầy giáo. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu xác suất số sách trong thư viện.

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign & 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr và 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign và MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr và MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr & MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr & MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign & MSC:24 cr & 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr & = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ toàn bô sách giáo khoa với truyện thiếu nhi là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thỏng viện)

Phân số chỉ số sách cô giáo tất cả vào thư viện là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thỏng viện)