Bài 7 vở bài tập toán lớp 5

-

\({4 \over {10}} + {7 \over {10}} = ………..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over 5} – {4 \over 5} = ………..\)

b) 

\(\eqalign{ & {5 \over 7} + {4 \over 9} = ……………….. \cr & {4 \over 5} – {2 \over 3} = ……………….. \cr & {9 \over {11}} + {3 \over 8} = ………………… \cr & {{16} \over {25}} – {2 \over 5} = ………………… \cr} \)

2.

Bạn đang xem: Bài 7 vở bài tập toán lớp 5

Xem thêm:

Tính

a) \(5 + {3 \over 5} = …………..\)

b) \(10 – {9 \over {16}} = ………….\)

c) \({2 \over 3} – ({1 \over 6} + {1 \over 8}) = ………………..\)

3. Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Đáp án

1. Tính

a)

\(\eqalign{ & {4 \over {10}} + {7 \over {10}} = {{4 + 7} \over {10}} = {{11} \over {10}} \cr & {{18} \over 5} – {4 \over 5} = {{18 – 4} \over 5} = {{14} \over 5} \cr} \)Quảng cáo

b)

\(\eqalign{ & MSC:63;\,\,\,\,\,\,{5 \over 7} + {4 \over 9} = {{5 \times 9} \over {7 \times 9}} + {{4 \times 7} \over {9 \times 7}} = {{45 + 28} \over {63}} = {{73} \over {63}} \cr & MSC:15;\,\,\,\,\,\,\,{4 \over 5} – {2 \over 3} = {{4 \times 3} \over {5 \times 3}} – {{2 \times 5} \over {3 \times 5}} = {{12 – 10} \over {15}} = {2 \over {15}} \cr & MSC:88;\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}} + {3 \over 8} = {{9 \times 8} \over {11 \times 8}} + {{3 \times 11} \over {8 \times 11}} = {{72 + 33} \over {88}} = {{105} \over {88}} \cr & MSC:25;\,\,\,\,\,\,\,\,{{16} \over {25}} – {2 \over 5} = {{16} \over {25}} – {{2 \times 5} \over {5 \times 5}} = {{16 – 10} \over {25}} = {6 \over {25}} \cr} \)

2. Tính

a) \(5 + {3 \over 5} = {5 \over 1} + {3 \over 5} = {{5 \times 5} \over {1 \times 5}} = {{25 + 3} \over 5} = {{28} \over 5}\)

b) \(10 – {9 \over {16}} = {{10} \over 1} – {9 \over {16}} = {{10 \times 16} \over {1 \times 16}} – {9 \over {16}} = {{160 – 9} \over {16}} = {{151} \over {16}}\)

c)

\(\eqalign{ & MSC:24 \cr & {2 \over 3} – ({1 \over 6} + {1 \over 8}) = {2 \over 3} – ({{1 \times 4} \over {6 \times 4}} + {{1 \times 3} \over {8 \times 3}})\cr &= {2 \over 3} – ({{4 + 3} \over {24}}) = {2 \over 3} – {7 \over {24}} \cr & = {{2 \times 8} \over {3 \times 8}} – {7 \over {24}} = {{16} \over {24}} – {7 \over {24}} = {9 \over {24}} = {3 \over 8} \cr} \)

3. 

*

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là:

\({{60} \over {100}} + {{25} \over {100}} = {{85} \over {100}}\) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

\({{100} \over {100}} – {{85} \over {100}} = {{15} \over {100}}\) (số sách của thư viện)