Andehit có làm mất màu nước brom không

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brọm.Bạn đang xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

Bạn đang xem: Andehit có làm mất màu nước brom không

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.


*

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.

B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức ancol.

C. Tất cả các ancol đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

D. Tất cả các ancol đơn chức, mach vòng no đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D.5

Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5

Một chất X có CTPT là C 4 H 8 O . X làm mất màu nước brom, tác dụng với Na. Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-1-ol.

B.but-3-en-2-ol.

D.

Xem thêm: Hết Giả Gái, Duy Khánh Zhou Zhou Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Duy Khánh Zhou Zhou

tất cả đều sai

Cho các mệnh đề sau:

(1) cả anđehit, xeton và axit cacboxylic đều chứa nhóm cacbonyl > C = O

(2) axit cacboxylic không có nhóm cacbonyl chỉ có nhóm cacboxyl - COOH

(3) cả anđehit, xeton và axit cacboxylic đều là dẫn xuất của hiđrocacbon;

(4) cả anđehit và xeton và axit cacboxylic đều có thể có gốc hiđrocacbon no, không no hoặc thơm;

(5) khử anđehit thu được xeton hoặc axit cacboxylic;

(6) nhóm cacbonyl > C = O nhất thiết phải ở đầu mạch cacbon đối với anđehit và giữa mạch cacbon đối với xeton.

Các mệnh đề đúng là

A. 1, 3, 4, 6

B.1, 2, 4

C. 1, 2, 4, 6

D.1, 3, 6

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho dãy các chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 11 Hóa học 1 0

Cho các chất: ancol etylic; anđehit axetic; etilen; stiren; axit axetic; etyl axetat, anđehit acrylic. Số chất làm mất màu dung dịch nước brôm là:

A. 4

B.3

C. 2

D.5

Lớp 11 Hóa học 1 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)